2016.10.24. hétfő
Nyomtatás

Országos német nyelvi verseny 7-8. osztályosoknak

7-8. osztályosok
Német nyelv

A verseny meghirdetője:

A Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ és a Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

A verseny célja: Gyermekbarát, a tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó, érdeklődésükre számot tartó tehetséggondozó verseny megrendezése, a tanulói személyiség kibontakoztatása adottságaikkal, fejlődésükkel, tevékenységeikkel, szerzett tapasztalataikkal összhangban. A tanulók célnyelvi információk kezelésével, értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos képességeinek fejlesztése, a német nyelv tudatos és igényes használatára nevelő, a tanulók élethelyzeteiben előforduló, motiváló feladatokkal. Kommunikációs kultúrájuk fejlesztése, más kultúrák iránti nyitottság, megértés, és információcsere elősegítése. Sikerélményt nyújtó megmérettetési lehetőség és versenyrutin megszerzésének biztosítása a tanulók számára egységes, objektív és átlátható értékelési rendszer alkalmazásával. 

A verseny kezdete:
2017. január 12. 14:00
helyszíne:
a tanuló iskolája/kijelölt kerületi iskola
Nevezés:
Lezárva
módja:
online a www.tehetseghalo.hu felületen
A(z) 1. forduló időpontja:
2017. január 12. 14:00
helyszíne:
a tanuló iskolája/kijelölt kerületi iskola
A(z) 2. forduló időpontja:
2017. március 9. 14:00
helyszíne:
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
A(z) 3. forduló időpontja:
2017. május 19.
helyszíne:
Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Eredmények közzététele:
-
helye:
A verseny meghirdetője:
Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és a Szolnoki POK
szakmai felelőse:
Törőcsik Erzsébet
elérhetősége:
56/422 - 051; rakoczisuliszolnok@gmail.com
koordinátora:
Szabóné Horváth Mária
elérhetősége:
1/374-2139; tehetseg.bppok@oh.gov.hu

A verseny kategóriái:

 • I. kategória: 7. évfolyam
 • II. kategória: 8. évfolyam 

A jelentkezés és a részvétel feltételei:

Jelentkezhetnek:

 • mindazok a 7-8. évfolyamon tanulók, akik a német nyelvet az adott évfolyamon, köznevelési intézményben tantárgyként tanulják,
 • a német nyelv nem anyanyelvük,
 • egyik szülőjüknek vagy gondviselőjüknek sem anyanyelve a német nyelv,
 • nem jártak/járnak német-magyar két tanítási nyelvű osztályba
 • egy naptári évben 6 hónapnál nem töltöttek hosszabb időt német nyelvterületen.

Részt vehetnek:

 • az adott évfolyamokon tanulók, akiknek jelentkezési lapját iskolájuk a kiírásban szereplő határidőre megküldi a területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központnak,
 • akiknek jelentkezési lapján az iskola igazgatója aláírásával és az iskola pecsétjével igazolja a kiírásban szereplő feltételeknek való megfelelést

A versenyen való részvétel kizáró okai:

 • ha a tanuló a versenykiírásban szereplő feltételeknek nem felel meg,
 • ha a tanuló érvényes jelentkezési lap nélkül vesz részt a versenyben,
 • ha a tanuló a versenyfeladatok megoldását nem a megadott helyszínen és időpontban végzi,
 • ha a tanulót nem az arra jogosult intézmény terjeszti fel a következő fordulóba. 

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

A verseny anyaga a német nyelvi kerettantervek adott évfolyamokra vonatkozó tartalmaira épül. Feladattípusai nem térnek el az iskolarendszerű nyelvoktatásban széles körben alkalmazott tankönyvek feladattípusaitól. A tanulók teljesítményének értékelése évfolyamonként történik.

A nevezés módja, határideje Budapesten:

Az egyes nevelési-oktatási intézmények nevezésüket a Tehetségháló honlapon (www.tehetseghalo.hu/versenyek) rögzítik. A regisztráció és nevezés módjáról az oldalon részletes tájékoztatás olvasható.

 

A 2. fordulóba felterjesztett tanulók nevezése jelentkezési lapon történik. A kitöltött jelentkezési lapot az iskola igazgatójának aláírásával és az intézmény pecsétjével ellátva a megyei fordulóba felterjesztett tanuló feladatlapjához csatolva a területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központba kell beküldeni.

A területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központok elérhetőségei az Oktatási Hivatal honlapjáról (www.oktatas.hu) érhetőek el.

A 3. (országos) fordulóba továbbjutásra felterjesztett tanulók jelentkezési lapját és kijavított dolgozatát a területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központok küldik tovább az országos szervező címére: Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (5000 Szolnok Rákóczi út 45.)

 

Nevezési díj: nincs

 

Fordulók (időpontok, helyszínek, a fordulók feladatainak rövid ismertetése):

1. forduló: iskolai írásbeli forduló

2. forduló: megyei / fővárosi írásbeli forduló

3. forduló: országos szóbeli forduló

 

Első, iskolai írásbeli forduló: 2017. január 12. (csütörtök) 14 óra

A forduló anyagát a Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola elektronikus úton juttatja el a POK-okhoz, amelyet a jelentkező iskolák a területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központoktól szintén elektronikus úton kapnak meg. Az iskolai szervezők a titkosítás szabályainak betartásával gondoskodnak a feladatlapok sokszorosításáról. A tanulók saját iskolájukban, országosan azonos időpontban oldják meg a versenyfeladatokat. Megoldási idő: 60 perc.

A feladatsort központi javítókulcs és pontozási útmutató alapján az iskola szaktanára javítja. Az iskolai fordulóból a javítási útmutatóban megadott ponthatárt elérő tanuló juthat be a megyei/fővárosi fordulóba. A felterjesztés határideje: 2017. január 26. A megadott ponthatárt elért tanulók feladatlapját a tanulók jelentkezési lapjával együtt az iskola igazgatója terjeszti fel a területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központokhoz. A megyei fordulóban résztvevő tanulók létszámát, és a részvételhez szükséges ponthatárt az illetékes POK határozza meg.

A Pedagógiai Oktatási Központok a megyei fordulón részvevők létszámát 2017. február 2-ig megküldik a Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (5000 Szolnok Rákóczi út 45.) számára.
 

Második, megyei/fővárosi írásbeli forduló: 2016. március 9. (csütörtök) 14 óra

A fordulót a területileg illetékes POK szervezi. A forduló anyagát a Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola elektronikus úton juttatja el a POK-okhoz. A szervezők a titkosítás szabályainak betartásával gondoskodnak a feladatlapok sokszorosításáról. Megoldási idő: 120 perc.

A forduló feladatlapjait megyei zsűri értékeli központi javítókulcs és pontozási útmutató alapján. A 80%-os teljesítményt elérő tanulók feladatlapjait a jelentkezési lappal együtt a területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központ versenyfelelőse 2017. március 23-ig elküldi a Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola címére: 5000 Szolnok Rákóczi út 45.

A verseny 1. (iskolai) és 2. (megyei) fordulóiban a tanulók írásbeli feladatokat oldanak meg. Az egyes fordulók feladatlapja 7-10 változatos feladattípust tartalmaz, melyek - más nyelvi tartalommal - a korosztály iskolarendszerű oktatásában használatos tankönyvekben is fellelhetők. A célnyelvi utasításokat is a tankönyvi utasításokban szereplő szókinccsel fogalmazzuk meg.

A feladatok elsősorban az olvasott szöveg értésének képességét, nyelvhelyességet, nyelvhasználatot, az idegen nyelvű komplex információk kezelésének képességét vizsgálják. Az alábbi feladattípusokat alkalmazzuk:

 • megnevezés szó, szószerkezet, rövid definíció szintjén
 • párosítás szó, szószerkezet, mondat, rövid szöveg szintjén
 • behelyettesítés betű, szó, szószerkezet, mondat, kép segítségével
 • rövid történet rekonstruálása, grammatikai-szemantikai és logikai szövegkohéziós eszközök felismerése
 • nyelvtani ismeretek alkalmazása „lyukas” szövegben
 • elsődleges szövegértésen alapuló, ábrával, képpel kombinált (egyszerű logikán alapuló) feladatok
 • igaz-hamis állítások mondat és rövid szöveg szintjén
 • megadott definíciók párosítása kiemelt szóval vagy szövegrésszel
 • mindennapi élethelyzetben elhangzó megnyilatkozások rekonstruálása, párosítása
 • szövegpótlás szó- ill. kifejezéslista segítségével
 • globális szövegértést feltételező feladatok
 • specifikus információk keresését és kezelését célzó feladatok

 

Harmadik, országos szóbeli forduló: 2017. május 19. (péntek) 10.00 óra

A szóbeli fordulóba a verseny második (megyei/fővárosi) fordulójában elért pontszám alapján a legeredményesebb 20 hetedik évfolyamos és 20 nyolcadik évfolyamos tanulót a szervező intézmény hívja be.

Az országos forduló helyszíne: Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 5000 Szolnok Rákóczi út 45.

Az országos döntő szóbeli feladatokból áll.

 • ismeretlen szöveg értése, tartalmi összefoglalása német nyelven
 • beszélgetés kép alapján, képleírás
 • társalgás, német nyelven

Az országos döntő végső sorrendjének megállapításában a zsűri által adott pontokat, valamint a megyei forduló eredményének 50 %-át vesszük figyelembe. 

 

A verseny ütemezése, határidők:

2016. december 2. Jelentkezés a területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központnál.

2016. december 12-ig Megyei összesítők megküldése a jelentkező iskolák és tanulók számáról évfolyamonkénti bontásban a verseny szakmai felelősének (Törőcsik Erzsébet, e-mail: rakoczisuliszolnok@gmail.com)

2017. január 6. Az első forduló feladatainak és javítókulcsának megküldése a lebonyolításban közreműködő Pedagógiai Oktatási Központhoz.

2017. január 12. (csütörtök) 14 óra Az első, iskolai írásbeli forduló

2017. január 26. A megadott ponthatárt elért feladatlapok felterjesztése a területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központhoz.

2017. február 2. A megyei fordulón résztvevő tanulók létszámának megküldése a szervező intézmény számára.

2017. február 15. A tanulók behívása a megyei/fővárosi fordulóba a POK-ok által.

2017. március 1. A második forduló feladatainak és javítókulcsának megküldése a lebonyolításban közreműködő Pedagógiai Oktatási Központhoz.

2017. március 9. (csütörtök) 14 óra a megyei/fővárosi forduló

2017. március 23. A megyei/fővárosi fordulón a megadott pontszámot elért feladatlapok, valamint a felterjesztésre kerülő tanulók jelentkezési lapjainak beküldése a szervező intézménybe. (Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 5000 Szolnok Rákóczi út 45.)

2017. április 12. A verseny harmadik, szóbeli fordulójába jutott tanulók értesítése.

2017. május 19. (péntek) 10 óra az országos forduló

 

Az eredmények közzétételének módja:

A verseny honlapján (www.rakoczi-iskola.hu) tesszük közzé:

 • a versenykiírást,
 • a megyei fordulók lebonyolítását követően a forduló letölthető feladatlapját és a megoldókulcsot,
 • a 3.(országos) fordulóba jutók nevét az iskolájuk és az elért pontszámuk feltüntetésével,
 • a verseny döntőjének programját,
 • a 3. (országos) forduló után a verseny döntőjének eredménylistáját.

 

Díjazás:

A 2. (megyei) fordulóban részt vevő tanulók díjazásáról a közreműködő Pedagógiai Oktatási Központok gondoskodnak. A 3. (országos) forduló versenyzőinek díjazásáról a szervező intézmény gondoskodik. A részt vevő tanulók emléklapot, a megyei és országos döntők 1-3. helyezettjei oklevelet és utalványt kapnak.

 

A szervezők elérhetősége:

A meghirdetés időpontjától a verseny egész időtartama alatt munkanapokon a verseny szakmai felelősétől kérhető tájékoztatás.

Törőcsik Erzsébet szakmai felelős e-mail: rakoczisuliszolnok@gmail.com

Tel.: 56/422-051