2016.09.29. csütörtök
Nyomtatás

Országos angol nyelvi verseny általános iskolásoknak

7- 8. évfolyam
Angol nyelv

A Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola versenyének célja a gyermekbarát, a tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó, érdeklődésükre számot tartó tehetséggondozó verseny megrendezése, a tanulói személyiség kibontakoztatása adottságaikkal, fejlődésükkel, tevékenységeikkel, szerzett tapasztalataikkal összhangban. A tanulók célnyelvi információk kezelésével, értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos képességeinek fejlesztése, az angol nyelv tudatos és igényes használatára nevelő, a tanulók élethelyzeteiben előforduló, motiváló feladatokkal. Kommunikációs kultúrájuk fejlesztése, más kultúrák iránti nyitottság, megértés, és információcsere elősegítése. Sikerélményt nyújtó megmérettetési lehetőség és versenyrutin megszerzésének biztosítása a tanulók számára egységes, objektív és átlátható értékelési rendszer alkalmazásával. 

A verseny kezdete:
2016. december 13.
helyszíne:
a tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
online a www.tehetseghalo.hu oldalon
A(z) 1. forduló időpontja:
2016. december 13.
helyszíne:
a tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2017. március 7.
helyszíne:
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
A(z) 3. forduló időpontja:
2017. május 20.
helyszíne:
Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Békéscsaba
Eredmények közzététele:
-
helye:
Békéscsaba, Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
A verseny meghirdetője:
Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
szakmai felelőse:
Tirjákné Prisztavok Ágnes
elérhetősége:
30 228 2322 vagy 20 249 0919, jankay.igazgato@gmail.com
koordinátora:
Pogányné Thomán Angéla
elérhetősége:
06-1-374- 2366, PoganyneThoman.Angela@oh.gov.hu

Figyelem! Az iskolai forduló időpontja módosult!

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:

I. kategória: 7. évfolyam

II. kategória: 8. évfolyam

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: nincs

Jelentkezhetnek:

 • mindazok a 7-8. évfolyamon tanulók, akik a célnyelvet az adott évfolyamon, köznevelési intézményben tantárgyként tanulják, 
 • a célnyelv nem anyanyelvük,
 • egyik szülőjüknek vagy gondviselőjüknek sem anyanyelve a célnyelv,
 • nem jártak/járnak célnyelvi tanítási nyelvű osztályba, (angol-magyar két tanítási nyelvű

Részt vehetnek:

 • az adott évfolyamokon tanulók, akiknek nevezési lapját iskolájuk a kiírásban szereplő határidőre megküldi a területileg illetékes megyei pedagógiai szakmai szolgáltató intézménynek,
 • akiknek nevezési lapján az iskola igazgatója aláírásával és az iskola pecsétjével igazolja a kiírásban szereplő feltételeknek való megfelelést,
 • a verseny 2. (megyei) fordulójában azok a tanulók, akiket az 1. (iskolai) forduló lebonyolítási útmutatójában szereplő felterjesztési ponthatárt elértek közül a megyei fordulóba a fordulót lebonyolító, területileg illetékes megyei szervező behív,
 • a verseny 3. (országos) fordulójában azok a tanulók, akik a 2. (megyei) forduló lebonyolítási útmutatójában szereplő felterjesztési ponthatárt elértek közül az országos eredménylista alapján a szervező intézmény a továbbjutásról értesít és a verseny 3. (országos) fordulójába behív.

A versenyen való részvétel kizáró okai:

 • ha a tanuló a versenykiírásban szereplő feltételeknek nem felel meg,
 • ha a tanuló érvényes nevezési lap nélkül vesz részt a versenyben,
 • ha a tanuló a versenyfeladatok megoldását nem a megadott helyszínen és időpontban végzi,
 • ha a tanulót nem az arra jogosult intézmény terjeszti fel a következő fordulóba.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

A verseny anyaga mindkét évfolyam számára azonos, az angol nyelvi kerettantervek adott évfolyamokra vonatkozó tartalmaira épül. Feladattípusai nem térnek el az iskolarendszerű nyelvoktatásban széles körben alkalmazott tankönyvek feladattípusaitól. A tanulók teljesítményének értékelése évfolyamonként történik.

Javasolt irodalom:

Angol nyelv tankönyvek 7. és 8. évfolyamos tanulók számára

A verseny honlapjáról www.jankayiskola.hu/angolverseny a korábbi versenyek írásbeli fordulóinak feladatlapjai és megoldókulcsai letölthetők.

A nevezés módja, határideje:

Az egyes nevelési-oktatási intézmények a verseny lebonyolításában közreműködő, területileg illetékes pedagógiai szakmai szolgáltató intézménynek jelzik részvételi szándékukat, feltüntetve a verseny 1. (iskolai) fordulójában részt vevő tanulók számát, évfolyamonként.

A 2.(megyei/fővárosi) írásbeli fordulóba továbbjutó tanulók jelentkezése nevezési lapon történik. A kitöltött nevezési lapot az iskola igazgatójának aláírásával és az intézmény pecsétjével ellátva a megyei fordulóba felterjesztett tanuló feladatlapjához csatolva a területileg illetékes pedagógiai-szakmai szolgáltató intézménybe / Pedagógiai Oktatási Központba kell beküldeni.

A területileg illetékes pedagógiai szakmai szolgáltatók címjegyzéke, valamint a 2. fordulóhoz szükséges nevezési lap a verseny honlapján www.jankayiskola.hu/angolverseny címen megtalálható.

A 3. országos szóbeli fordulóba továbbjutó tanulók jelentkezési lapját és kijavított dolgozatát a területileg illetékes pedagógiai szakmai szolgáltatók küldik tovább az országos szervező címére (Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Békéscsaba, Thurzó u. 33.)

A versenyző (vagy intézménye) által fizetett díjak:

A versenyre való jelentkezéskor fizetendő nevezési díj: nincs

Fizetendő díj a megyei/területi fordulón való részvétel esetében: nincs

Fizetendő részvételi díj (szállás, ellátás) a döntő fordulóra: nincs

(Feltéve, hogy a verseny pályázati támogatásban részesül)

 

Fordulók (időpontok, helyszínek, a fordulók feladatainak rövid ismertetése):

1. forduló: iskolai írásbeli forduló

2. forduló: megyei / fővárosi írásbeli forduló

3. forduló: országos szóbeli forduló

 

Első, iskolai írásbeli forduló: 2016. december 13. (kedd) 14 óra

A forduló anyagát a jelentkező iskolák a területileg illetékes megyei pedagógiai szakmai szolgáltatótól kapják meg. Az iskolai szervezők a titkosítás szabályainak betartásával gondoskodnak a feladatlapok sokszorosításáról. A tanulók saját iskolájukban, országosan azonos időpontban oldják meg a versenyfeladatokat. Megoldási idő: 90 perc.

A feladatsort központi javítókulcs és pontozási útmutató alapján az iskola szaktanára javítja. A megadott ponthatárt elért tanulók munkáit a tanuló nevezési lapjával együtt az iskola igazgatója terjeszti fel a területileg illetékes pedagógiai szakmai szolgáltatóhoz.

Második, megyei / fővárosi írásbeli forduló: 2017. március 7. (kedd) 14 óra

A megyei forduló lebonyolításáról a versenyben közreműködő megyei pedagógiai szakmai szolgáltatók a szervező intézmény útmutatása alapján gondoskodnak. Megoldási idő: 90 perc. A forduló feladatlapjait megyei zsűri értékeli központi javítókulcs és pontozási útmutató alapján. A megadott ponthatárt elért feladatlapokat a nevezési lappal együtt a területileg illetékes megyei pedagógiai szakmai szolgáltató versenyfelelőse küldi el a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola címére: 5600 Békéscsaba, Thurzó u. 33.

A verseny 1. (iskolai) és 2. (megyei) fordulóiban a tanulók írásbeli feladatokat oldanak meg. Az egyes fordulók feladatlapja 7-10 változatos feladattípust tartalmaz, melyek - más nyelvi tartalommal - a korosztály iskolarendszerű oktatásában használatos tankönyvekben is fellelhetők. A célnyelvi utasításokat is a tankönyvi utasításokban szereplő szókinccsel fogalmazzuk meg.

A feladatok elsősorban az olvasott szöveg értésének képességét, nyelvhelyességet, nyelvhasználatot, az idegen nyelvű komplex információk kezelésének képességét vizsgálják. A feladatok autentikus, a tanulók élethelyzeteiben előforduló tartalmakhoz, szituációkhoz vagy eseményekhez kötődnek. A ráhangoló, feszültségoldó bevezető feladatot követően az alábbi feladattípusokat alkalmazzuk:

 • megnevezés szó, szószerkezet, rövid definíció szintjén
 • párosítás szó, szószerkezet, mondat, rövid szöveg szintjén
 • behelyettesítés betű, szó, szószerkezet, mondat, kép segítségével
 • rövid történet rekonstruálása, grammatikai-szemantikai és logikai szövegkohéziós eszközök felismerése
 • elsődleges szövegértésen alapuló, ábrával, képpel kombinált (egyszerű logikán alapuló) feladatok
 • igaz-hamis állítások mondat és rövid szöveg szintjén
 • megadott definíciók párosítása kiemelt szóval vagy szövegrésszel
 • mindennapi élethelyzetben elhangzó megnyilatkozások rekonstruálása, párosítása
 • szövegpótlás szó ill. kifejezéslista segítségével
 • globális szövegértést feltételező feladatok
 • specifikus információk keresését és kezelését célzó feladatok
 • a célnyelvi országok eltérő egyszerűbb, gyakran használt nyelvváltozatai

A feladatlapok tipografizálása a versenyzők életkori sajátosságainak figyelembevételével, az olvasáshigiéniai követelmények betartásával történik.

Harmadik, országos szóbeli forduló: 2017. május 20. (szombat) 10.00 óra

A szóbeli fordulóba a verseny második (megyei/fővárosi) fordulójában elért pontszám alapján a legeredményesebb 15-25 hetedik évfolyamos és 15-25 nyolcadik évfolyamos tanulót a szervező intézmény hívja be.

Az országos forduló helyszíne: Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Békéscsaba, Dedinszky Gyula u. 1/1.

A verseny végeredményét a második (megyei /fővárosi) fordulóban, valamint a harmadik országos fordulóban elért eredmények összesítése alapján kialakult sorrend adja, kategóriánként.

A szóbeli forduló során a tanulók beszédprodukcióját, hallott szövegértési képességét, interaktív feladatokban alkalmazott kommunikációs stratégiáit, nyelvhasználatát vizsgáljuk változatos, a tanuló élethelyzeteiben előforduló tartalmak alapján. A beszédprodukció létrejöttét autentikus hangzó anyag, szerepkártya, képi, vagy tárgyi stimulus segíti a feladatvégzés során.

A verseny ütemezése, határidők:

 • 2016. november 15. Jelentkezés a területileg illetékes megyei/fővárosi pedagógiai-szakmai szolgáltatónál.
 • 2016. november 25. Megyei összesítők megküldése a jelentkező iskolák és tanulók számáról évfolyamonkénti bontásban a verseny szervezőjének (e-mail: angolverseny.jankay@gmail.com)
 • 2016. december 1. Az első forduló feladatainak és javítókulcsának megküldése a lebonyolításban közreműködő megyei/fővárosi pedagógiai-szakmai szolgáltatókhoz.
 • 2016. december 6. (kedd) 14 óra Az első, iskolai írásbeli forduló
 • 2017. január 13. A megadott ponthatárt elért feladatlapok felterjesztése a területileg illetékes megyei pedagógiai-szakmai szolgáltatóhoz.
 • 2017. február 24. A tanulók behívása a megyei/fővárosi fordulóba.
 • 2017. március 1. A második forduló feladatainak és javítókulcsának megküldése a lebonyolításban közreműködő megyei/fővárosi pedagógiai-szakmai szolgáltatókhoz.
 • 2017. március 7. (kedd) 14 óra a megyei/fővárosi forduló
 • 2017. március 23. A megyei/fővárosi forduló javított, megadott pontszámot elért feladatlapjainak valamint a felterjesztésre került tanulók jelentkezési lapjainak beküldése a szervező intézménybe. (Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Békéscsaba, Thurzó u. 33.)
 • 2017. április 19. A verseny harmadik, szóbeli fordulójába jutott tanulók értesítése.
 • 2017. május 20. (szombat) 10 óra az országos forduló

A szervező intézmény térítésmentesen gondoskodik:

 • feladatok összeállításáról a verseny mindhárom fordulójára,
 • az első és második fordulók feladatlapjainak és javítókulcsainak megküldéséről a versenyben közreműködő pedagógiai-szakmai szolgáltatókhoz,
 • folyamatos tájékoztatásról a verseny időtartama alatt,
 • az országos fordulóba jutó tanulók értesítéséről,
 • az országos fordulóba jutó tanulók étkeztetéséről (május 19. vacsora – május 20. ebéd), valamint szállásáról,- pályázat eredményétől függően
 • az országos fordulóba jutó tanulók felkészítő tanárainak étkeztetéséről (május 19. vacsora – május 20. ebéd), valamint szállásáról,- pályázat eredményétől függően
 • a felkészítő tanárok számára kísérő program biztosítása, mely során megismerkedhetnek jó gyakorlatokkal a versenyszervezés és a tehetséggondozás terén
 • az országos forduló résztvevőinek díjazásáról

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:

A továbbjutók kiválasztása minden fordulóban egységesen, minden versenyzőre egyformán vonatkozó pontszám alapján történik.

Az 1.(iskolai) fordulóban a szervező intézmény által meghatározott felterjesztési ponthatárt elérő tanulókat a területileg illetékes, a verseny lebonyolításában közreműködő pedagógiai-szakmai szolgáltató hívja be a 2. (megyei) fordulóba. A 2. (megyei) fordulóból a szervező intézmény által meghatározott felterjesztési ponthatárt elérő tanulók közül kategóriánként a legeredményesebb 15-25 tanuló jut tovább a 3. (országos) fordulóba. A továbbjutott versenyzőket a szervező intézmény (Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola) hívja be a döntő 3. (országos) fordulóba.

Az eredmények közzétételének módja:

A verseny honlapján (www.jankayiskola.hu/angolverseny) tesszük közzé:

 • a versenykiírást,
 • a területileg illetékes pedagógiai szakmai szolgáltatók listáját,
 • a nevezési lapot (2. forduló),
 • az egyes írásbeli fordulók lebonyolítását követően a forduló letölthető feladatlapját és a megoldókulcsot,
 • a 2. (megyei) forduló országos eredménylistáját, a 3.(országos) fordulóba jutók ponthatárának megjelölésével,
 • a verseny döntőjének programját,
 • a 3. (országos) forduló után a verseny döntőjének eredménylistáját.

Díjazás:

A 2.(megyei) fordulóban részt vevő tanulók díjazásáról a közreműködő megyei pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmények gondoskodhatnak. A 3. (országos) forduló versenyzőinek díjazásáról a szervező intézmény gondoskodik. A részt vevő tanulók oklevelet, könyvjutalmat, a verseny nevét és időpontját tartalmazó emléktárgyat kapnak.

A szervezők elérhetősége:

A meghirdetés időpontjától a verseny egész időtartama alatt munkanapokon a verseny szervezőjétől, valamint szakmai felelősétől kérhető tájékoztatás.

Tirjákné Prisztavok Ágnes szakmai felelős
E-mail: jankay.igazgato@gmail.com
Tel: 30 228 2322 vagy 20 249 0919

Hugyecz Hajnalka szervező
E-mail: angolverseny.jankay@gmail.com
Tel: 20 246 42 40