2018.10.18. csütörtök
Nyomtatás

Országos angol nyelvi verseny általános iskolásoknak [Pest megye]

7-8. évfolyam
Angol nyelv

A verseny célja

Gyermekbarát, a tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó, érdeklődésükre számot tartó tehetséggondozó verseny megrendezése, a tanulói személyiség kibontakoztatása adottságaikkal, fejlődésükkel, tevékenységeikkel, szerzett tapasztalataikkal összhangban. A tanulók célnyelvi információk kezelésével, értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos képességeinek fejlesztése, az angol nyelv tudatos és igényes használatára nevelő, a tanulók élethelyzeteiben előforduló, motiváló feladatokkal. Kommunikációs kultúrájuk fejlesztése, más kultúrák iránti nyitottság, megértés, és információcsere elősegítése. Sikerélményt nyújtó megmérettetési lehetőség és versenyrutin megszerzésének biztosítása a tanulók számára egységes, objektív és átlátható értékelési rendszer alkalmazásával.

 

A verseny kezdete:
2018. 11.28.
helyszíne:
a tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
online a Tehetséghálón
A(z) 1. forduló időpontja:
2018. 11.28.
helyszíne:
a tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2019.02.27.
helyszíne:
Eötvös József Gimnázium, Budapest
A(z) 3. forduló időpontja:
2019.05.18.
helyszíne:
Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Békéscsaba
Eredmények közzététele:
2019.04.12.  14:00
helye:
Tehetségháló (www.tehetseghalo.hu)
A verseny meghirdetője:
Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
szakmai felelőse:
Tirjákné Prisztavok Ágnes
elérhetősége:
+36-30-228-2322, jankay.igazgato@gmail.com
koordinátora:
Szikszai Imréné
elérhetősége:
+36-1-374-2252, szikszai.imrene@oh.gov.hu

A verseny kategóriái korcsoportok szerint
I. kategória: 7. évfolyam
II. kategória: 8. évfolyam

A jelentkezés és a részvétel feltételei

Jelentkezhetnek

 • mindazok a 7-8. évfolyamon tanulók, akik a célnyelvet az adott évfolyamon, köznevelési intézményben tantárgyként tanulják,
 • a célnyelv nem anyanyelvük,
 • egyik szülőjüknek vagy gondviselőjüknek sem anyanyelve a célnyelv,
 • nem jártak/járnak célnyelvi tanítási nyelvű osztályba, (angol-magyar két tanítási nyelvű osztály)
 • egy naptári évben 3 hónapnál nem töltöttek hosszabb időt angol nyelvterületen.

Részt vehetnek

 • az adott évfolyamokon tanulók, akiknek nevezési lapját iskolájuk a kiírásban szereplő határidőre megküldi a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ intézménynek,
 • akiknek nevezési lapján az iskola igazgatója aláírásával és az iskola pecsétjével igazolja a kiírásban szereplő feltételeknek való megfelelést,
 • a verseny 2. (megyei) fordulójában azok a tanulók, akiket az 1. (iskolai) forduló lebonyolítási útmutatójában szereplő felterjesztési ponthatárt elértek közül a megyei fordulóba a fordulót lebonyolító, területileg illetékes megyei szervező behív,
 • a verseny 3. (országos) fordulójában azok a tanulók, akik a 2. (megyei) forduló lebonyolítási útmutatójában szereplő felterjesztési ponthatárt elértek közül az országos eredménylista alapján a szervező intézmény a továbbjutásról értesít és a verseny 3. (országos) fordulójába behív.

A versenyen való részvétel kizáró okai

 • ha a tanuló a versenykiírásban szereplő feltételeknek nem felel meg,
 • ha a tanuló érvényes nevezési lap nélkül vesz részt a versenyben,
 • ha a tanuló a versenyfeladatok megoldását nem a megadott helyszínen és időpontban végzi,
 • ha a tanulót nem az arra jogosult intézmény terjeszti fel a következő fordulóba.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom
A verseny anyaga mindkét évfolyam számára azonos, az angol nyelvi kerettantervek adott évfolyamokra vonatkozó tartalmaira épül. Feladattípusai nem térnek el az iskolarendszerű nyelvoktatásban széles körben alkalmazott tankönyvek feladattípusaitól. A tanulók teljesítményének értékelése évfolyamonként történik.

Javasolt irodalom
Angol nyelv tankönyvek 7. és 8. évfolyamos tanulók számára.
A verseny honlapjáról www.jankayiskola.hu/angolversenya korábbi versenyek írásbeli fordulóinak feladatlapjai és megoldókulcsai letölthetők.

A nevezés módja, határideje

Az 1. iskolai fordulójába a nevezés Pest megye tanulói számára a Tehetségháló weblapon történik. (www.tehetseghalo.hu)

A 2. (Pest megyei) írásbeli fordulóba továbbjutó tanulók jelentkezése nevezési lapon történik. Az Oktatási Hivatal nevezési lapját és hozzájáruló nyilatkozatát, valamint a Jankai Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola nevezési lapját kitöltve az iskola igazgatójának aláírásával és az intézmény pecsétjével ellátva a megyei fordulóba felterjesztett tanuló feladatlapjához csatolva a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központba kell beküldeni. (1088 Budapest, Vas utca 8.)
A 2. fordulóhoz szükséges nevezési lapok a verseny honlapján www.jankayiskola.hu/angolverseny és a www.tehetseghalo.hu címen megtalálhatók.

A 3. országos szóbeli fordulóba továbbjutó tanulók jelentkezési lapját és kijavított dolgozatát a területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központok küldik tovább az országos szervező címére (Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Békéscsaba, Thurzó u. 33.)

A versenyző (vagy intézménye) által fizetett díjak
Nevezési és részvételi díj nincs

A versenyzők és kisérőik számára szállást csak TÉRÍTÉSI DÍJ ellenében tudunk biztosítani, melynek összegéről a döntőbe jutásról szóló értesítéskor tájékoztatjuk a versenyzőket!

Fordulók

 • forduló: iskolai írásbeli forduló
 • forduló: Pest megyei írásbeli forduló
 • forduló: országos szóbeli forduló

Valamennyi forduló feladatait a szervező intézmény, a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola biztosítja.

Első, iskolai írásbeli forduló: 2018. november 28. (szerda) 14 óra
Helyszíne: tanulók iskolája
A forduló anyagát a jelentkező iskolák a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központtól kapják meg. Az iskolai szervezők a titkosítás szabályainak betartásával gondoskodnak a feladatlapok sokszorosításáról. A tanulók saját iskolájukban, országosan azonos időpontban oldják meg a versenyfeladatokat. Megoldási idő: 90 perc.

A feladatsort központi javítókulcs és pontozási útmutató alapján az iskola szaktanára javítja. A megadott ponthatárt elért tanulók munkáit a tanuló nevezési lapjával együtt az iskola igazgatója terjeszti fel a területileg illetékes pedagógiai szakmai szolgáltatóhoz.

Második, Pest megyei írásbeli forduló: 2019. február 27. (szerda) 14 óra
Budapesti forduló helyszíne: Eötvös József Gimnázium 1053 Budapest, Reáltanoda utca 7.

A Pest megyei forduló lebonyolításáról a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ a szervező intézmény útmutatása alapján gondoskodik. Megoldási idő: 90 perc.
A forduló feladatlapjait megyei zsűri értékeli központi javítókulcs és pontozási útmutató alapján. A megadott ponthatárt elért feladatlapokat a nevezési lappal együtt a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ versenyfelelőse küldi el a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola címére: 5600 Békéscsaba, Thurzó u. 33.
A verseny 1. (iskolai) és 2. (megyei) fordulóiban a tanulók írásbeli feladatokat oldanak meg. Az egyes fordulók feladatlapja 7-10 változatos feladattípust tartalmaz, melyek - más nyelvi tartalommal - a korosztály iskolarendszerű oktatásában használatos tankönyvekben is fellelhetők. A célnyelvi utasításokat is a tankönyvi utasításokban szereplő szókinccsel fogalmazzuk meg.
A feladatok elsősorban az olvasott szöveg értésének képességét, nyelvhelyességet, nyelvhasználatot, az idegen nyelvű komplex információk kezelésének képességét vizsgálják. A feladatok autentikus, a tanulók élethelyzeteiben előforduló tartalmakhoz, szituációkhoz vagy eseményekhez kötődnek.

A ráhangoló, feszültségoldó bevezető feladatot követően az alábbi feladattípusokat alkalmazzuk:

 • megnevezés szó, szószerkezet, rövid definíció szintjén 
 • párosítás szó, szószerkezet, mondat, rövid szöveg szintjén 
 • behelyettesítés betű, szó, szószerkezet, mondat, kép segítségével
 • rövid történet rekonstruálása, grammatikai-szemantikai és logikai szövegkohéziós eszközök felismerése 
 • elsődleges szövegértésen alapuló, ábrával, képpel kombinált (egyszerű logikán alapuló) feladatok
 • igaz-hamis állítások mondat és rövid szöveg szintjén 
 • megadott definíciók párosítása kiemelt szóval vagy szövegrésszel
 • mindennapi élethelyzetben elhangzó megnyilatkozások rekonstruálása, párosítása
 • szövegpótlás szó ill. kifejezéslista segítségével
 • globális szövegértést feltételező feladatok
 • specifikus információk keresését és kezelését célzó feladatok
 • a célnyelvi országok eltérő egyszerűbb, gyakran használt nyelvváltozatai.

A feladatlapok tipografizálása a versenyzők életkori sajátosságainak figyelembevételével, az olvasáshigiéniai követelmények betartásával történik.

Harmadik, országos szóbeli forduló: 2019. május 18. (szombat) 10.00 óra

A szóbeli fordulóba a verseny második (Pest megyei) fordulójában elért pontszám alapján a legeredményesebb 15-20 hetedik évfolyamos és 15-20 nyolcadik évfolyamos tanulót a szervező intézmény hívja be.

Az országos forduló helyszíne: Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Békéscsaba, Dedinszky Gyula u. 1/1.

A verseny végeredményét a Pest megyei fordulóban, valamint a harmadik országos fordulóban elért eredmények összesítése alapján kialakult sorrend adja, kategóriánként.

A szóbeli forduló során a tanulók beszédprodukcióját, hallott szövegértési képességét, interaktív feladatokban alkalmazott kommunikációs stratégiáit, nyelvhasználatát vizsgáljuk változatos, a tanuló élethelyzeteiben előforduló tartalmak alapján. A beszédprodukció létrejöttét autentikus hangzó anyag, szerepkártya, képi, vagy tárgyi stimulus segíti a feladatvégzés során.

A verseny ütemezése, határidők
2018. november 5. Nevezés a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ Tehetségháló weblapján. (www.tehetseghalo.hu)
2018. november 28. (szerda) 14 óra Az első, iskolai írásbeli forduló
2019. január 31. A tanulók behívása a Pest megyei fordulóba
2019. február 27. (szerda) 14 óra a Pest megyei forduló
2019. május 18. (szombat) 10 óra az országos forduló

A szervező intézmény térítésmentesen gondoskodik

 • feladatok összeállításáról a verseny mindhárom fordulójára,
 • az első és második fordulók feladatlapjainak és javítókulcsainak megküldéséről a versenyben közreműködő pedagógiai-szakmai szolgáltatókhoz,
 • folyamatos tájékoztatásról a verseny időtartama alatt,
 • az országos fordulóba jutó tanulók értesítéséről,
 • az országos fordulóba jutó tanulók étkeztetéséről (május 17. vacsora – május 18. ebéd), valamint szállásáról (térítési díj ellenében)
 • az országos fordulóba jutó tanulók felkészítő tanárainak étkeztetéséről valamint szállásáról,- térítési díj ellenében 
 • a felkészítő tanárok számára kísérő program biztosítása, mely során megismerkedhetnek jó gyakorlatokkal a versenyszervezés és a tehetséggondozás terén
 • az országos forduló résztvevőinek díjazásáról

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból

A továbbjutók kiválasztása minden fordulóban egységesen, minden versenyzőre egyformán vonatkozó pontszám alapján történik.
Az 1.(iskolai) fordulóban a szervező intézmény által meghatározott felterjesztési ponthatárt elérő tanulókat a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ hívja be a 2. (Pest megyei) fordulóba. A 2. (Pest megyei) fordulóból a szervező intézmény által meghatározott felterjesztési ponthatárt elérő tanulók közül kategóriánként a legeredményesebb 15-25 tanuló jut tovább a 3. (országos) fordulóba. A továbbjutott versenyzőket a szervező intézmény (Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola) hívja be a döntő 3. (országos) fordulóba.

Az eredmények közzétételének módja

A verseny honlapján (www.jankayiskola.hu/angolverseny) tesszük közzé:
• a versenykiírást,
• a területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központok listáját,
• a nevezési lapot (2. forduló),
• az egyes írásbeli fordulók lebonyolítását követően a forduló letölthető feladatlapját és a megoldókulcsot,
• a 3. (országos) fordulóba jutott tanulók eredménylistáját ponthatárok megjelölésével,
• a verseny döntőjének programját,
• a 3. (országos) forduló után a verseny döntőjének eredménylistáját.

Az 1-2. forduló eredményei a Tehetséghálón is publikálásra kerülnek.

Díjazás
A Pest megyei fordulóban I., II. és III. helyezést elért tanulók a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ díjátadó intézményén oklevet kapnak és tárgyi jutalomban részesülnek.
Az országos döntő versenyzőinek díjazásáról a szervező intézmény gondoskodik. A részt vevő tanulók oklevelet, könyvjutalmat, a verseny nevét és időpontját tartalmazó emléktárgyat kapnak.

A szervezők elérhetősége
A meghirdetés időpontjától a verseny egész időtartama alatt munkanapokon a verseny szervezőjétől, valamint szakmai felelősétől kérhető tájékoztatás.

Tirjákné Prisztavok Ágnes szakmai felelős
Telefon: +36-30-228-2322
E-mail: jankay.igazgato@gmail.com 

Hugyecz Hajnalka szervező 
Telefon: +36-30-320-9077
E-mail: angolverseny.jankay@gmail.com

Kapcsolattartó
Szikszai Imréné pedagógiai referens
Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
Telefon: +36-1-374-2252
E-mail: szikszai.imrene@oh.gov.hu

Kapcsolódó anyagok

OH nevezési lap és hozzájáruló nyilatkozat (649KB)

Adatkezelési tájékoztató - Országos angol nyelvi verseny középiskolásoknak (535KB)