2018.10.18. csütörtök
Nyomtatás

Országos német nyelvi verseny 7-8. osztályosoknak [Budapest]

7-8. évfolyam
Német nyelv

A verseny célja

 • Gyermekbarát, a tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó, érdeklődésükre számot tartó tehetséggondozó verseny megrendezése, a tanulói személyiség kibontakoztatása adottságaikkal, fejlődésükkel, tevékenységeikkel, szerzett tapasztalataikkal összhangban.
 • A tanulók célnyelvi információk kezelésével, értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos képességeinek fejlesztése, a német nyelv tudatos és igényes használatára nevelő, a tanulók élethelyzeteiben előforduló, motiváló feladatokkal.
 • Kommunikációs kultúrájuk fejlesztése, más kultúrák iránti nyitottság, megértés, és információcsere elősegítése.
 • Sikerélményt nyújtó megmérettetési lehetőség és versenyrutin megszerzésének biztosítása a tanulók számára egységes, objektív és átlátható értékelési rendszer alkalmazásával.
A verseny kezdete:
2019.01.10.
helyszíne:
a tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
online a Tehetséghálón
A(z) 1. forduló időpontja:
2019.01.10.
helyszíne:
a tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2019.03.07.
helyszíne:
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
A(z) 3. forduló időpontja:
2019.05.24.
helyszíne:
Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar - Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Eredmények közzététele:
2019.04.12.  14:00
helye:
Tehetségháló (www.tehetseghalo.hu)
A verseny meghirdetője:
Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
szakmai felelőse:
Törőcsik Erzsébet
elérhetősége:
+36-56-422-051
koordinátora:
Szikszai Imréné
elérhetősége:
+36-1-374-2252, szikszai.imrene@oh.gov.hu

A verseny kategóriái korcsoportok szerint
I. kategória : 7. évfolyam
II. kategória: 8. évfolyam

A jelentkezés és a részvétel feltételei

 • A versenyre jelentkezhetnek mindazok a 7. és 8. évfolyamot végző tanulók, akik a német nyelvet az adott évfolyamon köznevelési intézményben tantárgyként tanulják,
 • a német nyelv nem anyanyelvük,
 • egyik szülőjüknek vagy gondviselőjüknek sem anyanyelve a német nyelv,
 • nem jártak/járnak magyar-német két tanítási nyelvű osztályba,
 • német nyelvi tanulmányaikat nem német nemzetiségi nyelven tanító osztályban végzik,
 • német nyeli tanulmányaikat nem német nemzetiségi nyelvoktató program szerint tanító osztályban végzik,
 • egy naptári évben 6 hónapnál nem töltöttek hosszabb időt német nyelvterületen,
 • a jelentkezési lapon, amelyet az első forduló feladatlapjával kap meg a tanuló, az iskola igazgatója aláírásával és az iskola bélyegzőjével igazolja a feltételeknek való megfelelést.

A versenyen való részvétel kizáró okai

ha a tanuló a versenykiírásban szereplő feltételeknek nem felel meg:

 • német anyanyelv,
 • magyar-német két tanítási nyelvű osztályban folytatott tanulmányok,
 • szülők német anyanyelve,
 • német nemzetiségi nyelven tanító iskolában folytatott tanulmányok,
 • német nemzetiségi nyelvoktató program szerint tanító iskolában folytatott tanulmányok,
 • 6. életévük betöltése után hat hónapnál hosszabb időt töltöttek német nyelvterületen.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom

A tanulók életkori sajátosságainak megfelelő köznapi témák: német nyelven való írásbeli és szóbeli kommunikálása, a nyelvtani szabályok betartásával.
A verseny anyaga a német nyelvi kerettantervek adott évfolyamokra vonatkozó tartalmaira épül. Feladattípusai nem térnek el az iskolarendszerű nyelvoktatásban széles körben alkalmazott tankönyvek feladattípusaitól. Bármely az adott évfolyamon használt német nyelvkönyv alkalmas a felkészüléshez.
A tanulók értékelése évfolyamonként történik.

A nevezés módja, határideje

Az egyes nevelési-oktatási intézmények a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ Tehetségháló weblapján nevezik be a versenyzőket 2018. november 30-ig.

A 2. (fővárosi) fordulóba felterjesztett tanulók feladatlapját az Oktatási Hivatal nevezési lapjával és hozzájáruló nyilatkozatával (szülő és intézményvezető által aláírva), valamint a versenyt szervező II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola kitöltött jelentkezési lapjával (az iskola igazgatójának aláírásával és az intézmény pecsétjével ellátva) együtt a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központba kell beküldeni. A mindkét nevezési lap a Tehetségháló weblapról letölthető.

A 3. (országos) fordulóba felterjesztett tanulók jelentkezési lapját és kijavított dolgozatát a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központok küldik tovább az országos szervező címére: Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar - Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (5000 Szolnok, Rákóczi út 45.)

Nevezési díj nincs.

Fordulók
1. iskolai írásbeli forduló
2. fővárosi írásbeli forduló
3. országos szóbeli forduló

Valamennyi forduló feladatait a szervező intézmény, a Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (5000, Szolnok, Rákóczi út 45.) biztosítja.

1. Iskolai írásbeli forduló: 2019. január 10.

A forduló anyagát a Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar- Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola elektronikus úton juttatja el a POK-okhoz, amelyet a jelentkező iskolák Budapesti Pedagógiai Oktatási Központoktól szintén elektronikus úton kapnak meg. Az iskolai szervezők a titkosítás szabályainak betartásával gondoskodnak a feladatlapok sokszorosításáról. A tanulók saját iskolájukban, országosan azonos időpontban oldják meg a versenyfeladatokat.
Megoldási idő: 60 perc.
A feladatsort központi javítókulcs és pontozási útmutató alapján az iskola szaktanára javítja. Az iskolai fordulóban legalább 80%-os teljesítményt elérő tanuló juthat be a fővárosi fordulóba. Ha ilyen nincs az iskolában, akkor a két legjobb eredményt elérő tanuló dolgozatát lehet felterjeszteni a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központhoz. A Budapesti POK megállapítja a fővárosi fordulóba jutáshoz szükséges minimális pontszámot.
A felterjesztés határideje: 2019. január 25. A megadott ponthatárt elért tanulók feladatlapját a tanulók jelentkezési lapjával együtt az iskola igazgatója terjeszti fel Budapesti Pedagógiai Oktatási Központokhoz.

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ a fővárosi fordulón résztvevők létszámát 2019. február 1-jéig megküldi a Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (5000, Szolnok, Rákóczi út 45.) számára.

2. Fővárosi írásbeli forduló

Időpontja: 2019. március 7.
Helyszíne: Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.)

A fordulót a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ szervezi. A forduló anyagát, amely egy feladatlap kitöltéséből áll, a Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar - Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola elektronikus úton juttatja el a Budapesti POK-hoz. A szervezők a titkosítás szabályainak betartásával gondoskodnak a feladatlapok sokszorosításáról.
Megoldási idő: 120 perc.
A forduló feladatlapjait megyei zsűri értékeli a megküldött javítókulcs és pontozási útmutató alapján. A megadott ponthatárt elért feladatlapokat a jelentkezési lappal együtt a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ versenyfelelőse 2019. március 22-ig elküldi a Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar- Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola címére (5000 Szolnok, Rákóczi út 45). A felterjesztés nem jelent automatikus behívást az országos fordulóba.

Az országos versenybizottság a pontszám alapján rendezi a Pedagógiai Oktatási Központok által felterjesztett feladatlapokat és megállapítja az országos döntőbe behívandó tanulók névsorát.
A bejutó tanulók iskoláját a szervező intézmény értesíti, 2019. április 12-ig.

A verseny 1. (iskolai) és 2. (fővárosi / megyei) fordulóiban a tanulók írásbeli feladatokat oldanak meg. Az egyes fordulók feladatlapja 7-10 változatos feladattípust tartalmaz, melyek – más nyelvi tartalommal – a korosztály iskolarendszerű oktatásában használatos tankönyveiben is megtalálhatóak. A célnyelvi utasításokat is a tankönyvi utasításokban szereplő szókinccsel fogalmazzuk meg. A feladatok elsősorban az olvasott szöveg értésének képességét, nyelvhelyességet, nyelvhasználatot, az idegen nyelvű komplex információk kezelésének képességét vizsgálják. Az alábbi feladattípusokat alkalmazzuk:

 • megnevezés szó, szószerkezet, rövid definíció szintjén
 • párosítás szó, szószerkezet, mondat, rövid szöveg szintjén
 • behelyettesítés betű, szó, szószerkezet, mondat, kép segítségével
 • rövid történet rekonstruálása, grammatikai-szemantikai és logikai szövegkohéziós eszközök felismerése
 • nyelvtani ismeretek alkalmazása „lyukas„ szövegben
 • elsődleges szövegértésen alapuló, ábrával, képpel kombinált (egyszerű logikán alapuló) feladatok
 • igaz-hamis állítások mondat és rövid szöveg szintjén
 • megadott definíciók párosítása kiemelt szóval vagy szövegrésszel
 • mindennapi élethelyzetben elhangzó megnyilatkozások rekonstruálása, párosítása
 • szövegpótlás szó-ill. kifejezéslista segítségével
 • globális szövegértést feltételező feladatok
 • specifikus információk keresését és kezelését célzó feladatok

3. Országos szóbeli forduló: 2019. május 17.

A szóbeli fordulóba a verseny második (megyei / fővárosi) fordulójában elért pontszám alapján a legeredményesebb 20 hetedik évfolyamos és 20 nyolcadik évfolyamos tanulót a szervező intézmény hívja be.

Az országos döntő szóbeli feladatokból áll.

 • ismeretlen szöveg értése, tartalmi összefoglalása német nyelven
 • beszélgetés kép alapján, képleírás
 • társalgás, német nyelven az alábbi témákban: lakóhely, napirend, étkezés, iskola-tantárgyak, hobbi, közlekedés, nyaralás, időjárás, bevásárlás, ünnepek, egészség-betegség, sport, számítógép-internet.

Az országos döntő végső sorrendjének megállapításában a zsűri által adott pontokat, valamint a megyei forduló eredményének 50 %-át vesszük figyelembe.

A verseny helyszíne: Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar - Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Szolnok, Rákóczi út 45.

A döntőben részt vevő tanulók és egy felkészítő tanár részére a versenyt megelőző napi szállásról és a verseny napján az étkezésről sikeres pályázat esetében a szervezők gondoskodnak. A szervezők erről a döntőbe jutott tanulóktól és tanáraiktól előzetesen tájékozódnak, értesítést küldenek.

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból

Az iskolai fordulóból az útmutatóban megadott ponthatárt elérő tanulók dolgozatát kell felterjeszteni a területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központokhoz. A területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központok a szervezők által megadott pontszám alapján döntenek a megyei fordulóba behívandó tanulókról, akiket iskolájuk útján értesítenek.
A megyei fordulóból évfolyamonként a feladatlap alapján a legalább 80 %-os teljesítményt elérő eredményt elérő tanulók feladatlapját valamint a kitöltött jelentkezési lapot, amelyet az első iskolai forduló feladatlapjával együtt kapnak meg a résztvevők - kell felterjeszteni a Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar - Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolába. A felterjesztés nem jelent automatikus továbbjutást. A versenybizottság a feladatlapokat pontszám alapján rendezi, és így állapítja meg az országos döntőbe behívandó tanulók névsorát, akiket iskolájuk útján értesít.

Az eredmények közzétételének módja

A versenyt meghirdető iskola honlapján (www.rakoczi-iskola.hu) tesszük közzé:

 • a versenykiírást,
 • az egyes írásbeli fordulók lebonyolítását követően a forduló letölthető feladatlapját és a javítókulcsot,
 • az országos fordulóba jutó tanulók nevét iskolájának, ponthatárának megjelölésével,
 • a verseny döntőjének programját,
 • az országos forduló után a verseny döntőjének eredménylistáját.

Az eredményeket a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ a Tehetségháló weblapon teszi közzé.

Díjazás: Az országos döntőn részt vevő minden tanuló (40 fő) könyvjutalomban, oklevélben és emléklapban részesül. A felkészítő tanárok munkáját könyvutalvánnyal és oklevéllel ismerjük el.

A fővárosi fordulóban I.,II, és III. helyezést elért versenyzők díjazása a Budapesti Oktatási Központ központi díjátadó ünnepségén történik, ahol a helyezettek oklevelet kapnak, és könyvutalványban tárgyi jutalomban részesülnek.

 A verseny ütemezése, határidők: 

Határidő

Feladat

2018. november 30.

Az iskolák jelentkezése a területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központnál a versenyre.

2019.január 10.

(csütörtök) 14.00 óra

Az 1. írásbeli forduló – iskolai forduló

2019. január 25.

A megadott ponthatárt elért tanulók feladatlapjainak felterjesztése a területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központokhoz.

2019. február 15.

A Pedagógiai Oktatási Központok értesítik a tanulókat iskolájukon keresztül a megyei fordulóba történő bejutásról.

2019.március 7. (csütörtök)
14.00 óra

A 2. írásbeli forduló - fővárosi forduló

2019. április 12.

A verseny harmadik, szóbeli fordulójába jutott tanulók értesítése.

2019. május 17.
(péntek) 10.00 óra:

A 3. szóbeli forduló - országos döntő

A szervezők elérhetősége

Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
5000 Szolnok Rákóczi út 45.
Tel/Fax: +36-56-422-051
E-mail: rakoczisuliszolnok@gmail.com

A verseny feladatlapjainak (iskolai, megyei forduló) elkészítéséért, javítási útmutatók összeállításáért felelős:

 1. Farkasné Turján Marianna, Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola, Középiskola és Kollégium – német szakos tanár
 2. Nagyné Török Éva, Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium - német szakos tanár, szaktanácsadó

A verseny szakmai felelőse:
Törőcsik Erzsébet
Honlap: www.rakoczi-iskola.hu

Kapcsolattartó:
Szikszai Imréné pedagógiai referens
Oktatási Hivatal Budapeti Pedagógiai Oktatási Központ
Telefon: +36-1-374-2252
E-mail: szikszai.imrene@oh.gov.hu

Kapcsolódó anyagok

Adatkezelési tájékoztató - Országos mémet nyelvi verseny középiskolásoknak (538KB)

OH nevezési lap és hozzájáruló nyilatkozat (649KB)

Jelentkezési lap_német (47KB)