2018.10.24. szerda
Nyomtatás

Irinyi János országos középiskolai kémiaverseny [Budapest]

9-10. évfolyam
Kémia

A verseny célja a tehetséget felismerni, gondozni, a tehetség kibontakoztatását segíteni a magyarországi és a határon túli magyar kémiaoktatásban.

Az országos tanulmányi versenyek évenként megújuló és bővülő szakmai rendezvények. Fő céljuk a tehetségek felkutatása, gondozása és kiválasztása. A közoktatás egészére vonatkozó reformtörekvések kiemelt szerepet szánnak a tehetséggondozásnak, az alkotóképesség fejlesztésének és kiterjesztésének. Az egyéni teljesítményekben tükröződik az iskolában folyó pedagógiai munka, a pedagógusok szakmai felkészültsége, az oktatómunka hatékonysága.

 

Az Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny (Irinyi OKK), mint a kémiaoktatás eszköze évtizedek óta jelen van Magyarországon, és a határon túli magyar kémiaoktatásban is egyedülálló szerepet tölt be. Egyrészt a tehetségkutatás eszköze, másrészt növeli a tanulás és tanítás hatékonyságát. A versenyfeladatok kiválasztásának alapelvét a következőképpen fogalmazhatjuk meg: A kitűzött feladat a versenyző tudásának mélységét és ne csak a mennyiségét mérje, vagyis a probléma megértése vagy a megoldáshoz vezető út késztessen gondolkodásra. A feladatok egy részének megoldásában segítséget nyújthat az előző fordulók feladatsorainak részletes megoldása. A feladatokat úgy kell megválasztani, hogy a kitűzött időn belül megoldhatók legyenek.

 

A feladatok készítőinek célkitűzései azok, hogy a kommunikációs, a narratív, a döntési, a szabálykövető, a lényegkiemelő, a problémamegoldó, a kritikai, valamint a komplexitást és az információk kezelésével kapcsolatos képességeket (kulcskompetenciákat) próbálja meg mérni természettudományos és azon belül kémiai szempontból.

 

A Versenybizottság közvetett céljai között szerepel − tudván, hogy a versenyek visszahatnak a mindennapi oktatásra −, hogy az egész magyar kémiaoktatást pozitív irányba befolyásolja, hangsúlyosan a képességközpontú, gyakorlatorientált tanítás irányába.

A verseny kezdete:
2019.01.24.
helyszíne:
a tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
online a Tehetséghálón
A(z) 1. forduló időpontja:
2019.01.24.
helyszíne:
a tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2019.02.28.
helyszíne:
BMSzC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakgimnáziuma
A(z) 3. forduló időpontja:
2019.04.5-7.
helyszíne:
Debreceni Egyetem
Eredmények közzététele:
2019.03.08.  14:00
helye:
Tehetségháló
A verseny meghirdetője:
Magyar Kémikusok Egyesülete Kémiatanári Szakosztálya, Szegedi Tudományegyetem
szakmai felelőse:
Androsits Beáta
elérhetősége:
+36-1-201-6883, irinyi@mke.org.hu
koordinátora:
Szikszai Imréné
elérhetősége:
+36-1-374-2252, szikszai.imrene@oh.gov.hu

A verseny kategóriái korcsoportok szerint

Az I. kategóriába tartoznak a 9. évfolyam tanulói
I. a. kategóriába tartoznak azok a tanulók, akiknek eddigi középiskolai tanulmányai során összesen nem volt heti 2-nél több kémiaórája.
I. b. kategóriába tartoznak azok a tanulók, akiknek eddigi középiskolai tanulmányai során összesen több mint heti 2 kémiaórája volt (a kémia, természettudomány, biológia-kémia és biológia tagozat emelt kémia óraszámmal).
I. c. kategóriában versenyezhetnek a vegyipari, környezetvédelmi és azon szakgimnáziumok tanulói, amelyekben a kémia szakmai orientáló, alapozó tantárgynak tekinthető.

A II. kategóriába tartoznak a 10. évfolyam tanulói
II. a. kategóriába tartoznak azok a tanulók, akiknek eddigi középiskolai tanulmányai során összesen nem volt heti 4-nél több kémiaórája.
II. b. kategóriába tartoznak azok a tanulók, akiknek eddigi középiskolai tanulmányai során összesen több mint heti 4 kémiaórája volt (a kémia, természettudomány, biológia-kémia és biológia tagozat emelt kémia óraszámmal).
II. c. kategóriában versenyezhetnek a vegyipari, környezetvédelmi és azon szakgimnáziumok tanulói, amelyekben a kémia szakmai orientáló, alapozó tantárgynak tekinthető.

A III. kategóriába tartoznak a 9. és 10. évfolyam olyan szakgimnáziumi vagy szakközépiskolai tanulói, akik 1 vagy 2 évig tanulják a kémiát.

A versenyben részt vesznek a határon túli magyar iskolák tanulói is.

A jelentkezés ás részvétel feltételei

A versenyben részt vehetnek valamennyi magyarországi és határon túli magyar középiskola nappali tagozatos 9-10. évfolyamos, ill. ennek megfelelő évfolyam tanulói és magántanulói. Az évhalasztást kapott tanulók az adott évben nem vehetnek részt a versenyen. A tanulóknak a versenyre az iskola igazgatójánál kell jelentkezni, aki gondoskodik a jelentkezett tanulókat Tehetséghálón történő nevezéséről.

A versenyen való részvétel kizáró okai

A bizottság vezetője, valamint a feladatokat ismerő tag nem lehet olyan személy, akinek tanulói, rokonai, hozzátartozói indulnak a versenyen.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom

Az elméleti verseny anyagának alapja az általános- és középiskolákban tanult kémia, kategóriánként értelmezve. Az Irinyi OKK Versenybizottság a feladatok összeállításakor tekintettel lesz a kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjére vonatkozó 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékleteiként megjelent kémia kerettantervek tartalmára (http://kerettanterv.ofi.hu/), azonban fenntartja a jogot, hogy (a verseny tehetséggondozó jellegéből fakadóan) a kerettantervek által választható tananyagként megjelölt ismeretekre épülő feladatokat is kijelöljön. Mind az elméleti, mind a számításos feladatok egy része túlmutat a középiskolás anyagon, de a megoldáshoz szükséges fogalmak és eszközök leírása megtalálható a feladat szövegében. A megoldáshoz szükséges a leírtak megértése, és azok alkotó alkalmazása. A versenyzők elméleti ismeretei terjedjenek ki az alkalmazott és a környezeti kémiára, valamint a kémia történetének magyar vonatkozásaira, és főként, legyenek beágyazva az integrált természettudományos szemléletbe. A gyakorlati versenyen a logikai kombinatív készségek és az eszközhasználat mellett a manuális készségek fejlesztését is igénylő elemzésben kell jártasságot bizonyítani.

A döntő, 3. fordulóban a laboratóriumi gyakorlatok anyaga

I. a 9. osztályos versenyzőknek sav-bázis titrálások (erős vagy gyenge,   egy- vagy többértékű savak és bázisok)
II. a 10. osztályos versenyzőknek reagens nélküli minőségi analízis. Az ismeretlenek reagenskénti használata szükségessé teszi a kémiai ismeretek felhasználásával történő kombinatív gondolkodást. A következő ionok reakcióit kell ismerniük a versenyzőknek:

kationok: Ag+, Al3+, Ca2+, Co2+, Cu2+, Fe2+, Fe3+, Hg2+, K+, Mg2+, Mn2+, Na+, NH4+, Ni2+, Pb2+, Zn2+;

anionok: Cl, CO32–, I, NO3, PO43–, S2–, SO42–;

savak, bázisok: HCl, HNO3, H2SO4, KOH, NaOH, NH3.

A budapesti forduló laboratóriumi feladatait a helyi szervező és versenybizottság állítja össze, a döntő forduló gyakorlati anyagához kapcsolódó módon. A felkészüléshez segítséget nyújtanak a www.irinyiverseny.mke.org.hu weboldalon található anyagok és a Középiskolai Kémiai Lapokban megjelent ismertetők és feladatok, valamint a nagy számban elérhető feladatgyűjtemények.

A versenyen a következő témakörök ismeretét kérjük a diákoktól:

I. kategória

 • Iskolai forduló (1. forduló):
  Elmélet: általános kémia: atom- és molekulaszerkezet, az atomszerkezet és a periódusos rendszer kapcsolata, halmazszerkezet, oldhatóság, oldódás energiaviszonyokkal; szervetlen kémia: nemfémes elemek és vegyületeik
  Számolás: anyagmennyiség és moláris mennyiségek, sűrűség, relatív sűrűség, molekulaképlet-meghatározás, oldatkészítés, oldatösszetétel átszámítása
 • Második forduló: az 1. forduló anyaga az alábbiakkal kiegészítve:
  Elmélet: általános kémia: termokémia, reakciókinetika, kémiai egyensúly; szervetlen kémia: a főcsoport fémei és vegyületeik
  Számolás: kristályvizes anyagok képlete, oldatkészítés kristályvizes anyagokkal is, kikristályosítás, termokémiai számítások, sav-bázis titrálás, porkeverékek
  Gyakorlat: sav-bázis titrálás
 • Országos döntő (3. forduló): az előző fordulók anyaga az alábbiakkal kiegészítve:
  Elmélet: általános kémia: reakciótípusok, sav-bázis reakciók, sóhidrolízis, redoxireakciók; szervetlen kémia: a mellékcsoport fémei és vegyületeik
  Számolás: reakciókinetika, egyensúlyok, redoxireakción alapuló számítások, pH-számítás erős savra, bázisra

II. kategória: az I. kategória teljes anyaga, az alábbiakkal kiegészítve

 • Iskolai forduló (1. forduló):
  Elmélet:szervetlen anyagok és szénhidrogének, ezek reakciói
  Számolás:képletmeghatározás, gázelegyek összetétele, reakción alapuló oldatkészítés és oldatösszetétel
 • Második forduló: az 1. forduló anyaga az alábbiakkal kiegészítve:
  Elmélet:oxigén- és halogéntartalmú szerves anyagok (alkohol – keton) 
  Számolás: gázok állapotegyenlete, pH-számítás gyenge savra, gyenge bázisra
  Gyakorlat: redoxi titrálás (permanganometria, jodometria)
 • Országos döntő (3. forduló): az előző fordulók anyaga az alábbiakkal kiegészítve:
  Elmélet: összetett funkciós csoportot tartalmazó oxigén-, valamint nitrogéntartalmú szerves vegyületek (karbonsavak, észterek, aminok, amidok, aminosavak, heteroaromások)
  Számolás: összetett feladatok megoldása a teljes középiskolai kémia tananyag témaköréből

III.  kategória: ugyanaz, mint a II. kategóriánál

A nevezés módja, határideje: A tanulón nevezése a Tehetségháló weblapon történik 2018. december 7-ig.

Az iskolák igazgatói megküldik a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ versenyszervezőjének a hátrányos helyzetű jelentkezők számát kategóriánkénti bontásban.

Nevezési díj az iskolai és a budapesti fordulókban nincs.

Fordulók

Mindhárom fordulóban külön feladatsort kapnak a 9. illetve a 10. osztályos tanulók.

 1. Iskolai forduló: 2019. január 24. 14.00-16.00

Az iskolai fordulót az iskolák szervezik és bonyolítják le. A forduló csak írásbeli feladatlapból (elmélet és számítási feladatok) áll, amelyet az Irinyi OKK Versenybizottság készít el, és a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központon keresztül kapják meg az iskolák. Az írásbeli lebonyolítása az érettségi vizsgák szabálya szerint történik. A szaktanári javítás után az iskolák igazgatói felterjesztik a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ által megadott pontszám feletti dolgozatokat a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központnak, ahol szaktanári segédlettel felülbírálják a felterjesztett dolgozatokat, és összeállítják a fővárosi fordulóba behívandó tanulók névsorát. Az I. c. és II. c. kategóriás versenyzők dolgozatait a Magyar Kémikusok Egyesületéhez kell beküldeni.

A forduló egy írásbeli feladatlap, hogy minél szélesebb tanulói réteget tudjon megmozgatni. A feladatlap két részből áll:

 • elméleti feladatok, amely a tanulók elméletben elsajátított ismereteinek készségszintű alkalmazását hivatottak mérni, számos ábrával, grafikonértelmezéssel, gyakorlati példákkal,
 • számolási feladatok, amelyek a mindennapi élettel, gyakorlattal kapcsolatosak, a matematikai eszközhasználat, az olvasás-szövegértés és a kémiai ismeretek kombinációi.

2. Fővárosi forduló: 2019. február 28. 9.00-14.00

Helyszín: BMSzC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakgimnáziuma (1146 Budapest, Thököly út 48-54.)

A fővárosi forduló írásbeliből és laboratóriumi gyakorlatból áll.
A feladatlapot az Irinyi OKK Versenybizottság készíti el és a Magyar Kémikusok Egyesületén keresztül juttatja el a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központnak. A javítást a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ által felkért, szaktanárokból álló megyei versenybizottság végzi, az eredmények alapján kategóriánként ez a bizottság készíti el az országos döntőbe jutott tanulók névsorát. A döntőbe nevezhető megyei létszámot az előző verseny eredményeinek figyelembevételével határozza meg az Irinyi OKK Versenybizottság, és megküldi a lebonyolításért felelős intézményeknek. A versenybizottság listája és a döntőbe nevezhető megyei létszám alapján választja ki a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ.

Az I. c. és II. c. kategória középdöntőjének lebonyolítása Budapesten a BMSzC Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakgimnáziumában történik. A középdöntő eredményének ismeretében az Irinyi OKK Versenybizottság választja ki a döntőbe kerülő tanulókat, akiknek létszáma független a megyei keretszámtól.

A tanulók a fővárosi fordulóra magukkal hozzák az iskola igazgatója által aláírt nevezési lapot és a szülő által aláírt adatkezelési nyilatkozatot.

3.  Országos döntő: 2019. április 5–7.  

Az országos döntőt a Magyar Kémikusok Egyesülete és a Debreceni Egyetem szervezi és bonyolítja le. A továbbjutott versenyzők a verseny on-line rendszerén keresztül jelentkezhetnek a döntőbe. A döntő 3 napos, írásbeli feladatból és laboratóriumi gyakorlati feladatból, valamint a legjobbak szóbeli versenyéből áll. Mind az írásbelin, mind a laboratóriumi gyakorlaton külön-külön feladatsort, illetve feladatot kapnak a 9. és a 10. osztályos tanulók. Az értékelést és a rangsorolást a tantervi különbségeknek megfelelően, kategóriánként végzi az Irinyi OKK Versenybizottság.

Fizetendő nevezési és részvételi hozzájárulás a döntő fordulóra 8500 Ft/fő.

Az eredmények közzétételének módja

Az országos döntőn a verseny eredményhirdetése nyilvánosan és ünnepélyesen történik. A döntő eredményei a www.irinyiverseny.mke.org.hu honlapon megtekinthetőek, valamint a döntő teljes anyaga (eredményekkel együtt) megjelenik a Középiskolai Kémiai Lapokban.

Az iskolai és fővárosi forduló eredményeit a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ a Tehetségháló weblapon teszi közzé.

Díjazás

Az országos döntőn, a verseny eredményhirdetésekor kategóriánként, a létszámmal arányosan 3-10 tanuló kap oklevelet, 1-3 bronzplakettet és a versenybizottság előzetes javaslatának megfelelő tárgyjutalmat. További versenyzők írásbeli dicséretet kapnak a helyezésekért, illetve a kiemelkedő részeredményekért. A verseny egészére vonatkozó általános és szakmai értékek alapján az 1998-ban alapított, értékes tárgyjutalommal járó Irinyi-díjat kap a legjobb 9. osztályos és a legjobb 10. osztályos tanuló. Külön díjazásban részesítjük a verseny valamelyik részében kimagasló teljesítményt elért tanulókat.

Kiemelt fontosságúnak tartjuk a tehetséggondozásban kimagasló szintű szakmai-emberi teljesítmények elismerését, ezért külön díjazzuk a legeredményesebb felkészítő pedagógusokat is, valamint a kiemelkedő tehetséggondozó munkát végző iskolát.

A fővárosi fordulóban I., II. és III. helyezést elért tanulók a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ központi díjátadó ünnepségén oklevélben részesülnek és könyvutalványt vagy tárgyi ajándékot kapnak.

A szerzvezők elérhetősége

Magyar Kémikusok Egyesülete
1015 Budapest, Hattyú u. 16.
Telefon: +36-1-201-6883
Fax: +36-1-201-8056
E-mail: irinyi@mke.org.hu

Kapcsolattartó:
Szikszai Imréné pedagógiai referens
Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
Telelefon: +36-1-374-2252
E-mail: szikszai.imrene@oh.gov.hu

Kapcsolódó anyagok

Adatkezelési tájékoztató - Irinyi János országos középiskolai kémiaverseny (522KB)

OH nevezési lap és hozzájáruló nyilatkozat (649KB)