2017.09.21. csütörtök
Nyomtatás

Országos német nyelvi verseny 7-8. osztályosoknak [Budapest]

7-8. évfolyam
Német nyelv

A verseny célja: Gyermekbarát, a tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó, érdeklődésükre számot tartó tehetséggondozó verseny megrendezése, a tanulói személyiség kibontakoztatása adottságaikkal, fejlődésükkel, tevékenységeikkel, szerzett tapasztalataikkal összhangban.
A tanulók célnyelvi információk kezelésével, értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos képességeinek fejlesztése, a német nyelv tudatos és igényes használatára nevelő, a tanulók élethelyzeteiben előforduló, motiváló feladatokkal.
Kommunikációs kultúrájuk fejlesztése, más kultúrák iránti nyitottság, megértés és információcsere elősegítése.
Sikerélményt nyújtó megmérettetési lehetőség és versenyrutin megszerzésének biztosítása a tanulók számára egységes, objektív és átlátható értékelési rendszer alkalmazásával.

A verseny kezdete:
2018.01.11.
helyszíne:
Tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
online a Tehetséghálón
A(z) 1. forduló időpontja:
2018.01.11.
helyszíne:
Tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2018.03.08.
helyszíne:
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
A(z) 3. forduló időpontja:
2018.05.18.
helyszíne:
Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
Eredmények közzététele:
-
helye:
Tehetségháló
A verseny meghirdetője:
Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
szakmai felelőse:
Törőcsik Erzsébet
elérhetősége:
56/422-051, rakoczisuliszolnok@gmail.com
koordinátora:
Szikszai Imréné
elérhetősége:
szikszai.imrene@oh.gov.hu 30/725-8523

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:

I. kategória: 7. évfolyam
II. kategória: 8. évfolyam

A jelentkezés és a részvétel feltételei:

 • A versenyre jelentkezhetnek mindazok a 7. és 8. évfolyamot végző tanulók, akik a német nyelvet az adott évfolyamon köznevelési intézményben tantárgyként tanulják,
 • a német nyelv nem anyanyelvük
 • egyik szülőjüknek vagy gondviselőjüknek sem anyanyelve a német nyelv,
 • nem jártak/járnak magyar-német két tanítási nyelvű osztályba,
 • tanulmányaikat nem német nemzetiségi nyelven tanító iskolában végzik,
 • egy naptári évben 6 hónapnál nem töltöttek hosszabb időt német nyelvterületen,
 • a jelentkezési lapon, amelyet az első forduló feladatlapjával kap meg a tanuló, az iskola igazgatója aláírásával és az iskola bélyegzőjével igazolja a feltételeknek való megfelelést.

A versenyen való részvétel kizáró okai:

 • ha a tanuló a versenykiírásban szereplő feltételeknek nem felel meg:
 • német anyanyelv
 • két tannyelvű iskolában folytatott tanulmányok
 • szülők német anyanyelve
 • nemzetiségi nyelven tanító iskolában folytatott tanulmányok
 • 6. életévük betöltése után hat hónapnál hosszabb időt töltöttek német nyelvterületen

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

A tanulók életkori sajátosságainak megfelelő köznapi témák német nyelven való írásbeli és szóbeli kommunikálása, a nyelvtani szabályok betartásával. A verseny anyaga a német nyelvi kerettantervek adott évfolyamokra vonatkozó tartalmaira épül. Feladattípusai nem térnek el az iskolarendszerű nyelvoktatásban széles körben alkalmazott tankönyvek feladattípusaitól. Bármely  az adott évfolyamon használt német nyelvkönyv alkalmas a felkészüléshez. A tanulók értékelése évfolyamonként történik.

A nevezés határideje: 2017. december 1.

A rendszer a határidő lejártával lezár, ezért kérjük pontos betartását.

A nevezés módja:

Az egyes nevelési-oktatási intézmények a Tehetségháló honlapon rögzítik nevezésüket. A regisztráció és nevezés módjáról az oldalon részletes tájékoztató olvasható.

A 2. fordulóba felterjesztett tanulók nevezése jelentkezési lapon történik. A kitöltött jelentkezési lapot az iskola igazgatójának aláírásával és az intézmény pecsétjével ellátva a megyei fordulóba felterjesztett tanuló feladatlapjához csatolva a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központba (1088 Budapestt, Vas u. 8.) kell beküldeni.

A 3. (országos) fordulóba továbbjutásra felterjesztett tanulók jelentkezési lapját és kijavított dolgozatát a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ küldi tovább az országos szervező címére: Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (5000 Szolnok Rákóczi út 45.)

Nevezési díj: nincs

Fordulók (időpontok, helyszínek, a fordulók feladatainak rövid ismertetése):

1. forduló: iskolai írásbeli forduló
2. megyei/fővárosi forduló
3. országos szóbeli forduló

Valamennyi forduló feladatait a szervező intézmény, a Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (5000 Szolnok, Rákóczi út 45.) biztosítja.

1. Iskolai írásbeli forduló: 2018. január 11.

A forduló  anyagát a Szolnoki  II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola elektronikus úton juttatja el a POK-okhoz, amelyet a jelentkező iskolák a területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központoktól szintén elektronikus úton kapnak meg. Az iskolai szervezők a titkosítás szabályainak betartásával gondoskodnak a feladatlapok sokszorosításáról. A tanulók saját iskolájukban, országosan azonos időpontban oldják meg a versenyfeladatokat.
Megoldási idő: 60 perc.

A feladatsort központi javítókulcs és pontozási útmutató alapján az iskola szaktanára javítja. Az iskolai fordulóban legalább 80 %-os teljesítményt elérő tanuló juthat be a fővárosi fordulóba. Ha nincs ilyen az iskolában, akkor a két legjobb eredményt elérő tanuló dolgozatát lehet felterjeszteni a Budapesti POK-hoz. A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ megállapítja a fővárosi fordulóba jutáshoz szükséges minimális pontszámot. A felterjesztés határideje: 2018. január 26.
A megadott ponthatárt elért tanulók feladatlapját a tanulók jelentkezési lapjával együtt az iskola igazgatója terjeszti fel a területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központokhoz. A megyei fordulóban résztvevő tanulók létszámát, és a részvételhez szükséges ponthatárt az Budapesti POK határozza meg.

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ a fővárosi fordulón részvevők létszámát 2018. február 2-ig megküldik a Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (5000 Szolnok Rákóczi út 45.) számára.
 

2. Fővárosi írásbeli forduló: 2018. március 8. (csütörtök) 14 óra

A fordulót a fővárosban a Budapesti POK szervezi. A forduló anyagát, amely egy feladatlap kitöltéséből áll, a Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola elektronikus úton juttatja el a Budapesti POK-hoz. A szervezők a titkosítás szabályainak betartásával gondoskodnak a feladatlapok sokszorosításáról. 
Megoldási idő: 120 perc.

A forduló feladatlapjait fővárosi zsűri értékeli központi javítókulcs és pontozási útmutató alapján. A megadott ponthatárt elért feladatlapokat a jelentkezési lappal együtt a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ versenyfelelőse 2018. március 22-ig elküldi a Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola címére: 5000 Szolnok Rákóczi út 45.

A felterjesztés nem jelent automatikus behívást az országos fordulóba.

Az országos versenybizottság a pontszám alapján rendezi a Pedagógiai Oktatási Központok által felterjesztett feladatlapokat és megállapítja az országos döntőbe behívandó tanulójk névsorát.

A bejutó tanulók iskoláját a szervező intézmény értesíti 2018. április 13-ig.

A verseny 1. (iskolai) és 2. (fővárosi) fordulójában a tanulók írásbeli feladatokat oldanak meg. Az egyes fordulók feladatlapja 7-10 változatos feladattípust tartalmaz, melyek - más nyelvi tartalommal - a korosztály iskolarendszerű oktatásában használatos tankönyvekben is megtalálhatóak. A célnyelvi utasításokat is a tankönyvi utasításokban szereplő szókinccsel fogalmazzuk meg. A feladatok elsősorban az olvasott szöveg értésének képességét, nyelvhelyességet, nyelvhasználatot, az idegen nyelvű komplex információk kezelésének képességét vizsgálják. Az alábbi feladattípusokat alkalmazzuk:

 • megnevezés szó, szószerkezet, rövid definíció szintjén
 • párosítás szó, szószerkezet, mondat, rövid szöveg szintjén
 • behelyettesítés betű, szó, szószerkezet, mondat, kép segítségével
 • rövid történet rekonstruálása, grammatikai-szemantikai és logikai szövegkohéziós eszközök felismerése
 • nyelvtani ismeretek alkalmazása „lyukas” szövegben
 • elsődleges szövegértésen alapuló, ábrával, képpel kombinált (egyszerű logikán alapuló) feladatok
 • igaz-hamis állítások mondat és rövid szöveg szintjén
 • megadott definíciók párosítása kiemelt szóval vagy szövegrésszel
 • mindennapi élethelyzetben elhangzó megnyilatkozások rekonstruálása, párosítása
 • szövegpótlás szó- ill. kifejezéslista segítségével
 • globális szövegértést feltételező feladatok
 • specifikus információk keresését és kezelését célzó feladatok

 3. Országos döntő: 2018. május 18. (péntek) 10.00 óra

A szóbeli fordulóba a verseny második (megyei/fővárosi) fordulójában elért pontszám alapján a legeredményesebb 20 hetedik évfolyamos és 20 nyolcadik évfolyamos tanulót a szervező intézmény hívja be.

Az országos döntő szóbeli feladatokból áll.

 • ismeretlen szöveg értése, tartalmi összefoglalása német nyelven
 • beszélgetés kép alapján, képleírás
 • társalgás, német nyelven

Az országos döntő végső sorrendjének megállapításában a zsűri által adott pontokat, valamint a megyei forduló eredményének 50 %-át vesszük figyelembe. 

A verseny helyszíne: Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 5000 Szolnok Rákóczi út 45.

A verseny ütemezése, határidők:

2017. december 1. Jelentkezés a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központnál.

2017. december 11-ig Fővárosi/Megyei összesítők megküldése a jelentkező iskolák és tanulók számáról évfolyamonkénti bontásban a verseny szakmai felelősének (Törőcsik Erzsébet, e-mail: rakoczisuliszolnok@gmail.com)

2018. január 5. Az első forduló feladatainak és javítókulcsának megküldése a lebonyolításban közreműködő Pedagógiai Oktatási Központhoz.

2018. január 11. (csütörtök) 14 óra Az első, iskolai írásbeli forduló

2018. január 26. A megadott ponthatárt elért feladatlapok felterjesztése a területileg Budapesti Pedagógiai Oktatási Központhoz.

2018. február 16. A Budapesti POK értesíti a tanulókat iskolájukon keresztül a megyei fordulóba történő bejutásról.

2018. március 1. A második forduló feladatainak és javítókulcsának megküldése a lebonyolításban közreműködő Pedagógiai Oktatási Központhoz.

2018. március 8. (csütörtök) 14 óra a megyei/fővárosi forduló

2018. március 22. A fővárosi fordulón a megadott pontszámot elért feladatlapok, valamint a felterjesztésre kerülő tanulók jelentkezési lapjainak beküldése a szervező intézménybe. (Szolnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, 5000 Szolnok Rákóczi út 45.)

2018. április 13. A verseny harmadik, szóbeli fordulójába jutott tanulók értesítése.

2018. május 18. (péntek) 10 óra az országos forduló

 

Az eredmények közzétételének módja:

A verseny honlapján (www.rakoczi-iskola.hu) tesszük közzé:

 • a versenykiírást,
 • az egyes fordulók lebonyolítását követően a forduló letölthető feladatlapját és a megoldókulcsot,
 • az országos fordulóba jutók nevét az iskolájuk és az elért pontszámuk feltüntetésével,
 • a verseny döntőjének programját,
 • az országos forduló után a verseny döntőjének eredménylistáját.

 

Díjazás:

A fővárosi fordulóban kategóriánként az 1., 2. és 3. helyezést elért tanulók az OH Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ központi díjátadó ünnepségén oklevélben és könyvutalványban részesülnek..

Az országos döntőben versenyző minden tanuló (40 fő) könyvjutalomban, oklevélben és emléklapban részesül. A felkészítő tanárok munkáját könyvutalvánnyal és oklevéllel ismerjük el.

A szervezők elérhetősége:
olnoki II. Rákóczi Ferenc Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
5000 Szolnok, Rákóczi út 45.
Tel/Fax: 56/422-051
E-mail: rakoczisuliszolnok@gmail.com

A verseny szakmai felelőse:
Törőcsik Erzsébet
e-mail: rakoczisuliszolnok@gmail.com
Honlap: www.rakoczi-iskola.hu

Kapcsolattartó:
Szikszai Imréné 
Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
Tel: 06/1-374-2252
E-mail: szikszai.imrene@oh.gov.hu

 

Kapcsolódó anyagok

OÁTV német adatkezelési tájékoztató (436KB)

OH nevezési lap és hozzájáruló nyilatkozat (629KB)