2017.09.21. csütörtök
Nyomtatás

Országos angol nyelvi verseny általános iskolásoknak [Budapest]

7-8. évfolyam
Angol nyelv

A verseny célja: gyermekbarát, a tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó, érdeklődésükre számot tartó tehetséggondozó verseny megrendezése, a tanulói személyiség kibontakoztatása adottságaikkal, fejlődésükkel, tevékenységeikkel, szerzett tapasztalataikkal összhangban. A tanulók célnyelvi információk kezelésével, értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos képességeinek fejlesztése, az angol nyelv tudatos és igényes használatára nevelő, a tanulók élethelyzeteiben előforduló, motiváló feladatokkal. Kommunikációs kultúrájuk fejlesztése, más kultúrák iránti nyitottság, megértés, és információcsere elősegítése. Sikerélményt nyújtó megmérettetési lehetőség és versenyrutin megszerzésének biztosítása a tanulók számára egységes, objektív és átlátható értékelési rendszer alkalmazásával.

A verseny kezdete:
2017.11.28.
helyszíne:
Tanuló iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
online a Tehetséghálón
A(z) 1. forduló időpontja:
2017.11.28.
helyszíne:
Tanuló iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2018.02.27.
helyszíne:
Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
A(z) 3. forduló időpontja:
2018.05.19.
helyszíne:
Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Békéscsaba
Eredmények közzététele:
-
helye:
Tehetségháló
A verseny meghirdetője:
Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
szakmai felelőse:
Tirjákné Prisztavok Ágnes
elérhetősége:
30/228-2322; jankay.igazgato@gmail.com
koordinátora:
Szikszai Imréné
elérhetősége:
30/725-8523; szikszai.imrene@oh.gov.hu

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:  

I. kategória:  7. évfolyam
II. kategória: 8. évfolyam

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:  nincs

A jelentkezés és a részvétel feltételei:

Jelentkezhetnek:

 • mindazok a 7-8. évfolyamon tanulók, akik a célnyelvet az adott évfolyamon, köznevelési intézményben tantárgyként tanulják,
 • a célnyelv nem anyanyelvük,
 • egyik szülőjüknek vagy gondviselőjüknek sem anyanyelve a célnyelv,
 • nem jártak/járnak célnyelvi tanítási nyelvű osztályba, (angol-magyar két tanítási nyelvű osztály)
 • egy naptári évben 3 hónapnál nem töltöttek hosszabb időt angol nyelvterületen.

Részt vehetnek:

 • az adott évfolyamokon tanulók, akiknek nevezési lapját iskolájuk a kiírásban szereplő határidőre megküldi a területileg illetékes megyei pedagógiai szakmai szolgáltató intézménynek,
 • akiknek nevezési lapján az iskola igazgatója aláírásával és az iskola pecsétjével igazolja a kiírásban szereplő feltételeknek való megfelelést,
 • a verseny 2. (megyei) fordulójában azok a tanulók, akiket az 1. (iskolai) forduló lebonyolítási útmutatójában szereplő felterjesztési ponthatárt elértek közül a megyei fordulóba a fordulót lebonyolító, területileg illetékes megyei szervező behív,
 • a verseny 3. (országos) fordulójában azok a tanulók, akik a 2. (megyei) forduló lebonyolítási útmutatójában szereplő felterjesztési ponthatárt elértek közül az országos eredménylista alapján a szervező intézmény a továbbjutásról értesít és a verseny 3. (országos) fordulójába behív.

A versenyen való részvétel kizáró okai:

 • ha a tanuló a versenykiírásban szereplő feltételeknek nem felel meg,
 • ha a tanuló érvényes nevezési lap nélkül vesz részt a versenyben,
 • ha a tanuló a versenyfeladatok megoldását nem a megadott helyszínen és időpontban végzi,
 • ha a tanulót nem az arra jogosult intézmény terjeszti fel a következő fordulóba.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
A verseny anyaga mindkét évfolyam számára azonos, az angol nyelvi kerettantervek adott évfolyamokra vonatkozó tartalmaira épül. Feladattípusai nem térnek el az iskolarendszerű nyelvoktatásban széles körben alkalmazott tankönyvek feladattípusaitól. A tanulók teljesítményének értékelése évfolyamonként történik.

Javasolt irodalom:
Angol nyelv tankönyvek 7. és 8. évfolyamos tanulók számára.
A verseny honlapjáról www.jankayiskola.hu/angolverseny a korábbi versenyek írásbeli fordulóinak feladatlapjai és megoldókulcsai letölthetők.

A nevezés módja: Tehetséghálón, az oldalra történő bejelentkezés után lehetséges.

Nevezési határidő: 2017. október 27.
Kérjük a nevezési határidő betartását, mert a határidő lejártakor az informatikai felület lezár.

A fővárosi írásbeli fordulóba továbbjutó tanulók jelentkezése a verseny honlapjáról is letölthető nevezési lapon történik.

A kitöltött nevezési lapot az iskola igazgatójának aláírásával és az intézmény pecsétjével ellátva a megyei fordulóba felterjesztett tanuló feladatlapjához csatolva a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központba kell beküldeni.

A 3. országos szóbeli fordulóba továbbjutó tanulók jelentkezési lapját és kijavított dolgozatát a területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központok küldik tovább az országos szervező címére (Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Békéscsaba, Thurzó u. 33.)

A versenyző (vagy intézménye) által fizetett díjak

A versenyre való jelentkezéskor fizetendő nevezési díj:  nincs
Fizetendő díj a megyei/területi fordulón való részvétel esetében: nincs
Fizetendő részvételi díj (szállás, ellátás) a döntő fordulóra:  nincs
(Feltéve, hogy a verseny pályázati támogatásban részesül)

Fordulók
       1. forduló: iskolai írásbeli forduló
       2. forduló: megyei / fővárosi írásbeli forduló
       3. forduló: országos szóbeli forduló

Valamennyi forduló feladatait a szervező intézmény, a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola biztosítja.

Első, iskolai írásbeli forduló: 2017. november 28. (kedd) 14 óra

A forduló anyagát a jelentkező iskolák a területileg illetékes megyei pedagógiai szakmai szolgáltatótól kapják meg. Az iskolai szervezők a titkosítás szabályainak betartásával gondoskodnak a feladatlapok sokszorosításáról. A tanulók saját iskolájukban, országosan azonos időpontban oldják meg a versenyfeladatokat. Megoldási idő: 90 perc.

A feladatsort központi javítókulcs és pontozási útmutató alapján az iskola szaktanára javítja. A megadott ponthatárt elért tanulók munkáit a tanuló nevezési lapjával együtt az iskola igazgatója terjeszti fel a területileg illetékes pedagógiai szakmai szolgáltatóhoz.

Második, megyei / fővárosi írásbeli forduló: 2018. február 27. (kedd) 14 óra

A megyei forduló lebonyolításáról a versenyben közreműködő megyei pedagógiai szakmai szolgáltatók a szervező intézmény útmutatása alapján gondoskodnak.
Megoldási idő: 90 perc.

A forduló feladatlapjait megyei zsűri értékeli központi javítókulcs és pontozási útmutató alapján. A megadott ponthatárt elért feladatlapokat a nevezési lappal együtt a területileg illetékes megyei pedagógiai szakmai szolgáltató versenyfelelőse küldi el a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola címére: 5600 Békéscsaba, Thurzó u. 33.
A verseny 1. (iskolai) és 2. (megyei) fordulóiban a tanulók írásbeli feladatokat oldanak meg. Az egyes fordulók feladatlapja 7-10 változatos feladattípust tartalmaz, melyek - más nyelvi tartalommal - a korosztály iskolarendszerű oktatásában használatos tankönyvekben is fellelhetők. A célnyelvi utasításokat is a tankönyvi utasításokban szereplő szókinccsel fogalmazzuk meg.
A feladatok elsősorban az olvasott szöveg értésének képességét, nyelvhelyességet, nyelvhasználatot, az idegen nyelvű komplex információk kezelésének képességét vizsgálják. A feladatok autentikus, a tanulók élethelyzeteiben előforduló tartalmakhoz, szituációkhoz vagy eseményekhez kötődnek. A ráhangoló, feszültségoldó bevezető feladatot követően az alábbi feladattípusokat alkalmazzuk:

 • megnevezés szó, szószerkezet, rövid definíció szintjén
 • párosítás szó, szószerkezet, mondat, rövid szöveg szintjén
 • behelyettesítés betű, szó, szószerkezet, mondat, kép segítségével
 • rövid történet rekonstruálása, grammatikai-szemantikai és logikai szövegkohéziós eszközök felismerése
 • elsődleges szövegértésen alapuló, ábrával, képpel kombinált (egyszerű logikán alapuló) feladatok
 • igaz-hamis állítások mondat és rövid szöveg szintjén
 • megadott definíciók párosítása kiemelt szóval vagy szövegrésszel
 • mindennapi élethelyzetben elhangzó megnyilatkozások rekonstruálása, párosítása
 • szövegpótlás szó ill. kifejezéslista segítségével
 • globális szövegértést feltételező feladatok
 • specifikus információk keresését és kezelését célzó feladatok
 • a célnyelvi országok eltérő egyszerűbb, gyakran használt nyelvváltozatai

A feladatlapok tipografizálása a versenyzők életkori sajátosságainak figyelembevételével, az olvasáshigiéniai követelmények betartásával történik.

Harmadik, országos szóbeli forduló: 2018. május 19. (szombat) 10.00 óra

A szóbeli fordulóba a verseny második (megyei/fővárosi) fordulójában elért pontszám alapján a legeredményesebb 15-25 hetedik évfolyamos és 15-25 nyolcadik évfolyamos tanulót a szervező intézmény hívja be.
Az országos forduló helyszíne: Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Békéscsaba, Dedinszky Gyula u. 1/1.
A verseny végeredményét a második (megyei /fővárosi) fordulóban, valamint a harmadik országos fordulóban elért eredmények összesítése alapján kialakult sorrend adja, kategóriánként.
A szóbeli forduló során a tanulók beszédprodukcióját, hallott szövegértési képességét, interaktív feladatokban alkalmazott kommunikációs stratégiáit, nyelvhasználatát vizsgáljuk változatos, a tanuló élethelyzeteiben előforduló tartalmak alapján. A beszédprodukció létrejöttét autentikus hangzó anyag, szerepkártya, képi, vagy tárgyi stimulus segíti a feladatvégzés során.

A verseny ütemezése, határidők:

2017. október 27. Jelentkezés a területileg illetékes megyei/fővárosi Pedagógiai Oktatási Központhoz
2017. november 10. Megyei összesítők megküldése a jelentkező iskolák és tanulók számáról évfolyamonkénti bontásban a verseny szervezőjének (e-mail: angolverseny.jankay@gmail.com)
2017. november 23. Az első forduló feladatainak és javítókulcsának megküldése a lebonyolításban közreműködő megyei/fővárosi Pedagógiai Oktatási Központhoz.
2017. november 28. (kedd) 14 óra Az első, iskolai írásbeli forduló
2017. december 12. A megadott ponthatárt elért feladatlapok felterjesztése a területileg illetékes megyei Pedagógiai Oktatási Központhoz.
2018. január 31. A tanulók behívása a megyei/fővárosi fordulóba.
2018. február 21. A második forduló feladatainak és javítókulcsának megküldése a lebonyolításban közreműködő megyei/fővárosi Pedagógiai Oktatási Központhoz.
2018. február 27. (kedd) 14 óra a megyei/fővárosi forduló
2018. március 20. A megyei/fővárosi forduló javított, megadott pontszámot elért feladatlapjainak valamint a felterjesztésre került tanulók jelentkezési lapjainak beküldése a szervező intézménybe. (Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Békéscsaba, Thurzó u. 33.)
2018. április 12. A verseny harmadik, szóbeli fordulójába jutott tanulók értesítése.
2018. május 19. (szombat) 10 óra az országos forduló

A szervező intézmény térítésmentesen gondoskodik:

 • feladatok összeállításáról a verseny mindhárom fordulójára,
 • az első és második fordulók feladatlapjainak és javítókulcsainak megküldéséről a versenyben közreműködő pedagógiai-szakmai szolgáltatókhoz,
 • folyamatos tájékoztatásról a verseny időtartama alatt,
 • az országos fordulóba jutó tanulók értesítéséről,
 • az országos fordulóba jutó tanulók étkeztetéséről (május 18. vacsora – május 19. ebéd), valamint szállásáról,- pályázat eredményétől függően
 • az országos fordulóba jutó tanulók felkészítő tanárainak étkeztetéséről (május 18. vacsora – május 19. ebéd), valamint szállásáról,- pályázat eredményétől függően
 • a felkészítő tanárok számára kísérő program biztosítása, mely során megismerkedhetnek jó gyakorlatokkal a versenyszervezés és a tehetséggondozás terén
 • az országos forduló résztvevőinek díjazásáról

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
A továbbjutók kiválasztása minden fordulóban egységesen, minden versenyzőre egyformán vonatkozó pontszám alapján történik.

Az 1. (iskolai) fordulóban a szervező intézmény által meghatározott felterjesztési ponthatárt elérő tanulókat a területileg illetékes, a verseny lebonyolításában közreműködő pedagógiai-szakmai szolgáltató hívja be a 2. (megyei) fordulóba.

A 2. (megyei) fordulóból a szervező intézmény által meghatározott felterjesztési ponthatárt elérő tanulók közül kategóriánként a legeredményesebb 15-25 tanuló jut tovább a 3. (országos) fordulóba. A továbbjutott versenyzőket a szervező intézmény (Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola) hívja be a döntő 3. (országos) fordulóba.

Az eredmények közzétételének módja:

Az 1. és 2. forduló eredményeit a Tehetséghálón tesszük közzé.

A verseny honlapján (www.jankayiskola.hu/angolverseny) megtalálható dokumentumok:

 • a versenykiírást,
 • a területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központok listáját,
 • a nevezési lapot (2. forduló),
 • az egyes írásbeli fordulók lebonyolítását követően a forduló letölthető feladatlapját és a megoldókulcsot,
 • a 3. (országos) fordulóba jutott tanulók eredménylistáját ponthatárok megjelölésével,
 • a verseny döntőjének programját,
 • a 3. (országos) forduló után a verseny döntőjének eredménylistáját.

Díjazás:

A 2. (megyei) fordulóban részt vevő tanulók díjazásáról a közreműködő megyei pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmények gondoskodhatnak. A 3. (országos) forduló versenyzőinek díjazásáról a szervező intézmény gondoskodik. A részt vevő tanulók oklevelet, könyvjutalmat, a verseny nevét és időpontját tartalmazó emléktárgyat kapnak.

A szervezők elérhetősége:

A meghirdetés időpontjától a verseny egész időtartama alatt munkanapokon a verseny szervezőjétől, valamint szakmai felelősétől kérhető tájékoztatás.

Tirjákné Prisztavok Ágnes, szakmai felelős  
E-mail: jankay.igazgato@gmail.com
Tel: 30 228 2322

Hugyecz Hajnalka, szervező
E-mail: angolverseny.jankay@gmail.com
Tel: 20 770 0043

Szikszai Imréné, versenyszervező Budapesti POK
E-mail: szikszai.imrene@oh.gov.hu 
Tel: 30 725 8523

 

Kapcsolódó anyagok

Angol nevezési lap (25KB)