2015.02.05. csütörtök
Nyomtatás

Országos angol nyelvi verseny 7.-8. osztályosoknak

7-8. évfolyam
Angol nyelv

Az Országos angol nyelvi verseny gyermekbarát, a tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó, érdeklődésükre számot tartó tehetséggondozó verseny megrendezése, a tanulói személyiség kibontakoztatása adottságaikkal, fejlődésükkel, tevékenységeikkel, szerzett tapasztalataikkal összhangban. A tanulók célnyelvi információk kezelésével, értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos képességeinek fejlesztése, az angol nyelv tudatos és igényes használatára nevelő, a tanulók élethelyzeteiben előforduló, motiváló feladatokkal. Kommunikációs kultúrájuk fejlesztése, más kultúrák iránti nyitottság, megértés, és információcsere elősegítése. Sikerélményt nyújtó megmérettetési lehetőség és versenyrutin megszerzésének biztosítása a tanulók számára egységes, objektív és átlátható értékelési rendszer alkalmazásával.

A verseny kezdete:
2015.02.24.
helyszíne:
A versenyző tanulók iskolája
Nevezés:
Lezárva
módja:
online a Tehetséghálón
A(z) 1. forduló időpontja:
2015.02.24.
helyszíne:
A versenyző tanulók iskolája
A(z) 2. forduló időpontja:
2015.04.14.
helyszíne:
MFPI által felkért iskola
Eredmények közzététele:
2015.05.16.  00:00
helye:
www.jankayiskola.hu/angolverseny
A verseny meghirdetője:
Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
szakmai felelőse:
Tirjákné Prisztavok Ágnes
elérhetősége:
(30) 228 23 22 vagy (20) 249 09 19; jankay.igazgato@gmail.com
koordinátora:
Török József
elérhetősége:
torok.jozsef@fppti.hu; (06 1) 338 2156/119

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:

I. kategória: 7. évfolyam

II. kategória: 8. évfolyam

 

A jelentkezés és a részvétel feltételei:

Jelentkezhetnek:

 • mindazok a 7-8. évfolyamon tanulók, akik a célnyelvet az adott évfolyamon, köznevelési intézményben tantárgyként tanulják,
 • a célnyelv nem anyanyelvük,
 • egyik szülőjüknek vagy gondviselőjüknek sem anyanyelve a célnyelv,
 • nem jártak/járnak célnyelvi tanítási nyelvű osztályba, (angol-magyar két tanítási nyelvű osztály)
 • egy naptári évben 3 hónapnál nem töltöttek hosszabb időt angol nyelvterületen.

Részt vehetnek:

 • az adott évfolyamokon tanulók, akiknek nevezési lapját iskolájuk a kiírásban szereplő határidőre megküldi a területileg illetékes megyei pedagógiai szakmai szolgáltató intézménynek,
 • akiknek nevezési lapján az iskola igazgatója aláírásával és az iskola pecsétjével igazolja a kiírásban szereplő feltételeknek való megfelelést,
 • a verseny 2. (megyei) fordulójában azok a tanulók, akiket az 1. (iskolai) forduló lebonyolítási útmutatójában szereplő felterjesztési ponthatárt elértek közül a megyei fordulóba a fordulót lebonyolító, területileg illetékes megyei szervező behív,
 • a verseny 3. (országos) fordulójában azok a tanulók, akik a 2. (megyei) forduló lebonyolítási útmutatójában szereplő felterjesztési ponthatárt elértek közül az országos eredménylista alapján a szervező intézmény a továbbjutásról értesít és a verseny 3. (országos) fordulójába behív.

A versenyen való részvétel kizáró okai:

 • ha a tanuló a versenykiírásban szereplő feltételeknek nem felel meg,
 • ha a tanuló érvényes nevezési lap nélkül vesz részt a versenyben,
 • ha a tanuló a versenyfeladatok megoldását nem a megadott helyszínen és időpontban végzi,
 • ha a tanulót nem az arra jogosult intézmény terjeszti fel a következő fordulóba.

 

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

A verseny anyaga mindkét évfolyam számára azonos, az angol nyelvi kerettantervek adott évfolyamokra vonatkozó tartalmaira épül. Feladattípusai nem térnek el az iskolarendszerű nyelvoktatásban széles körben alkalmazott tankönyvek feladattípusaitól. A tanulók teljesítményének értékelése évfolyamonként történik.

Javasolt irodalom:

Angol nyelv tankönyvek 7. és 8. évfolyamos tanulók számára

A verseny honlapjáról www.jankayiskola.hu/angolverseny a korábbi versenyek írásbeli fordulóinak feladatlapjai és megoldókulcsai letölthetők.

 

A nevezés módja, határideje:

Pest megyei iskolák tanulóinak a http://www.tehetseghalo.hu Regisztráció felületén 2015. február 13. 12.00 óráig.

A jelentkezés menete:

 1. A belépéshez szükséges névvel és jelszóval nem rendelkezők részére regisztráció a Tehetségháló weboldal Regisztráció felületen.

 2. Bejelentkezés a regisztráció során megadott belépési név és jelszó segítségével.

 3. A bejelentkezést követően válik elérhetővé a http://www.tehetseghalo.hu/versenyek felületen az egyes versenyekre történő jelentkezés online űrlapja.

 4. Az online jelentkezési űrlap mezőinek pontos kitöltése (tanulónként egy űrlap)

 5. A sikeres jelentkezést követően az adott verseny oldalán látható a versenyre jelentkezett iskolák, illetve a versenyre jelentkező tanuló neve.

A jelentkezéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő problémákat az info@tehetseghalo.hu e-mail címen kérjük jelezni.

A 2.(megyei/fővárosi) írásbeli fordulóba továbbjutó tanulók jelentkezése nevezési lapon történik. A kitöltött nevezési lapot az iskola igazgatójának aláírásával és az intézmény pecsétjével ellátva a megyei fordulóba felterjesztett tanuló feladatlapjához csatolva a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézetbe (1088 Budapest, Vas u. 8.) kell beküldeni.

A területileg illetékes pedagógiai szakmai szolgáltatók címjegyzéke, valamint a 2. fordulóhoz szükséges nevezési lap a verseny honlapján, www.jankayiskola.hu/angolverseny címen megtalálható.

A 3. országos szóbeli fordulóba továbbjutó tanulók jelentkezési lapját és kijavított dolgozatát a területileg illetékes pedagógiai szakmai szolgáltatók küldik tovább az országos szervező címére (Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Békéscsaba, Thurzó u. 33.)

 

A versenyre való jelentkezéskor fizetendő nevezési díj: nincs.

Fizetendő díj a megyei/területi fordulón való részvétel esetében: nincs.

Fizetendő részvételi díj (szállás, ellátás) a döntő fordulóra: nincs

(Feltéve, hogy a verseny pályázati támogatásban részesül)

 

Fordulók (időpontok, helyszínek, a fordulók feladatainak rövid ismertetése):

Valamennyi forduló feladatait a szervező intézmény, a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola biztosítja.

1., iskolai írásbeli forduló: 2015. február 24. (kedd) 14 óra

A forduló anyagát a jelentkező iskolák a területileg illetékes megyei pedagógiai szakmai szolgáltatótól kapják meg. Az iskolai szervezők a titkosítás szabályainak betartásával gondoskodnak a feladatlapok sokszorosításáról. A tanulók saját iskolájukban, országosan azonos időpontban oldják meg a versenyfeladatokat. Megoldási idő: 90 perc.

A feladatsort központi javítókulcs és pontozási útmutató alapján az iskola szaktanára javítja. A megadott ponthatárt elért tanulók munkáit a tanuló nevezési lapjával együtt az iskola igazgatója terjeszti fel a területileg illetékes pedagógiai szakmai szolgáltatóhoz.

2., megyei írásbeli forduló: 2015. április 14. (kedd) 14 óra

A megyei forduló lebonyolításáról a versenyben közreműködő megyei pedagógiai szakmai szolgáltatók a szervező intézmény útmutatása alapján gondoskodnak. Megoldási idő: 90 perc.

A forduló feladatlapjait megyei zsűri értékeli központi javítókulcs és pontozási útmutató alapján. A  megadott ponthatárt elért feladatlapokat a nevezési lappal együtt a területileg illetékes megyei pedagógiai szakmai szolgáltató versenyfelelőse küldi el a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola címére: 5600 Békéscsaba, Thurzó u. 33.

 

A verseny 1. (iskolai) és 2. (megyei) fordulóiban a tanulók írásbeli feladatokat oldanak meg. Az egyes fordulók feladatlapja 7-10 változatos feladattípust tartalmaz, melyek - más nyelvi tartalommal - a korosztály iskolarendszerű oktatásában használatos tankönyvekben is fellelhetők. A célnyelvi utasításokat is a tankönyvi utasításokban szereplő szókinccsel fogalmazzuk meg. A feladatok elsősorban az olvasott szöveg értésének képességét, nyelvhelyességet, nyelvhasználatot, az idegen nyelvű komplex információk kezelésének képességét vizsgálják. A feladatok autentikus, a tanulók élethelyzeteiben előforduló tartalmakhoz, szituációkhoz vagy eseményekhez kötődnek. A ráhangoló, feszültségoldó bevezető feladatot követően az alábbi feladattípusokat alkalmazzuk:

 • megnevezés szó, szószerkezet, rövid definíció szintjén
 • párosítás szó, szószerkezet, mondat, rövid szöveg szintjén
 • behelyettesítés betű, szó, szószerkezet, mondat, kép segítségével
 • rövid történet rekonstruálása, grammatikai-szemantikai és logikai szövegkohéziós eszközök felismerése
 • elsődleges szövegértésen alapuló, ábrával, képpel kombinált feladatok
 • igaz-hamis állítások mondat és rövid szöveg szintjén
 • megadott definíciók párosítása kiemelt szóval vagy szövegrésszel
 • mindennapi élethelyzetben elhangzó megnyilatkozások rekonstruálása, párosítása
 • szövegpótlás szó ill. kifejezéslista segítségével
 • globális szövegértést feltételező feladatok
 • specifikus információk keresését és kezelését célzó feladatok

A feladatlapok tipografizálása a versenyzők életkori sajátosságainak figyelembevételével, az olvasáshigiéniai követelmények betartásával történik.

 

3, országos szóbeli forduló: 2015. május 16. (szombat) 10.00 óra

A szóbeli fordulóba a verseny második (megyei/fővárosi) fordulójában elért pontszám alapján a legeredményesebb 15-25 hetedik évfolyamos és 15-25 nyolcadik évfolyamos tanulót a szervező intézmény hívja be.

Az országos forduló helyszíne: Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Békéscsaba, Dedinszky Gyula u. 1/1.

A verseny végeredményét a második (megyei /fővárosi) fordulóban, valamint a harmadik országos fordulóban elért eredmények összesítése alapján kialakult sorrend adja, kategóriánként.

A szóbeli forduló során a tanulók beszédprodukcióját, hallott szövegértési képességét, interaktív feladatokban alkalmazott kommunikációs stratégiáit, nyelvhasználatát vizsgáljuk változatos, a tanuló élethelyzeteiben előforduló tartalmak alapján. A beszédprodukció létrejöttét autentikus hangzó anyag, szerepkártya, képi vagy tárgyi stimulus segíti a feladatvégzés során.

 

A verseny ütemezése, határidők:

2015. február 13. 12.00 óra Jelentkezés a http://www.tehetseghalo.hu Regisztráció felületén.

2015. február 13. Megyei összesítők megküldése a jelentkező iskolák és tanulók számáról évfolyamonkénti bontásban a verseny szervezőjének (e-mail: angolverseny.jankay@gmail.com)

2015. február 19. Az első forduló feladatainak és javítókulcsának megküldése a lebonyolításban közreműködő megyei/fővárosi pedagógiai-szakmai szolgáltatókhoz.

2015. február 24. (kedd) 14 óra az első, iskolai írásbeli forduló

2015. március 6. A megadott ponthatárt elért feladatlapok felterjesztése a területileg illetékes megyei pedagógiai-szakmai szolgáltatóhoz.

2015. március 18. A tanulók behívása a megyei/fővárosi fordulóba.

2015. április 10. A második forduló feladatainak és javítókulcsának megküldése a lebonyolításban közreműködő megyei/fővárosi pedagógiai-szakmai szolgáltatókhoz.

2015. április 14. (kedd) 14 óra a megyei/fővárosi forduló 

2015. április 24. A megyei/fővárosi forduló javított, megadott pontszámot elért feladatlapjainak valamint a felterjesztésre került tanulók jelentkezési lapjainak beküldése a szervező intézménybe. (Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Békéscsaba, Thurzó u. 33.)

2015. május 4. A verseny harmadik, szóbeli fordulójába jutott tanulók értesítése.

2015. május 16. (szombat) 10.00 óra az országos forduló

 

A szervező intézmény térítésmentesen gondoskodik:

 • feladatok összeállításáról a verseny mindhárom fordulójára,
 • az első és második fordulók feladatlapjainak és javítókulcsainak megküldéséről a versenyben közreműködő pedagógiai-szakmai szolgáltatókhoz,
 • folyamatos tájékoztatásról a verseny időtartama alatt,
 • az országos fordulóba jutó tanulók értesítéséről,
 • az országos fordulóba jutó tanulók étkeztetéséről (május 15. vacsora – május 16. ebéd), valamint szállásáról,- pályázat eredményétől függően
 • a felkészítő tanárok számára kísérő program biztosítása, mely során megismerkedhetnek jó gyakorlatokkal a versenyszervezés és a tehetséggondozás terén
 • az országos forduló résztvevőinek díjazásáról

 

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:

A továbbjutók kiválasztása minden fordulóban egységesen, minden versenyzőre egyformán vonatkozó pontszám alapján történik.

Az 1.(iskolai) fordulóban a szervező intézmény által meghatározott felterjesztési ponthatárt elérő tanulókat a területileg illetékes, a verseny lebonyolításában közreműködő pedagógiai-szakmai szolgáltató hívja be a 2. (megyei) fordulóba. A 2. (megyei) fordulóból a szervező intézmény által meghatározott felterjesztési ponthatárt elérő tanulók közül kategóriánként a legeredményesebb 15-25 tanuló jut tovább a 3. (országos) fordulóba. A továbbjutott versenyzőket a szervező intézmény (Jankay

Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola) hívja be a döntő 3. (országos) fordulóba.

 

Az eredmények közzétételének módja:

A verseny kiírója a verseny honlapján www.jankayiskola.hu/angolverseny teszi közzé:

 • a versenykiírást,
 • a területileg illetékes pedagógiai szakmai szolgáltatók listáját,
 • a nevezési lapot (2. forduló),
 • az egyes írásbeli fordulók lebonyolítását követően a forduló letölthető feladatlapját és a megoldókulcsot,
 • a 2. (megyei) forduló országos eredménylistáját, a 3.(országos) fordulóba jutók ponthatárának megjelölésével,
 • a verseny döntőjének programját,
 • a 3. (országos) forduló után a verseny döntőjének eredménylistáját.

 

Díjazás:

A 2.(megyei) fordulóban részt vevő tanulók díjazásáról a közreműködő megyei pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmények gondoskodnak.

A 3. (országos) forduló versenyzőinek díjazásáról a szervező intézmény gondoskodik. A részt vevő tanulók oklevelet, könyvjutalmat, a verseny nevét és időpontját tartalmazó emléktárgyat kapnak.