2013.11.02. szombat
Nyomtatás

Savaria országos történelem tanulmányi verseny

9-10. évfolyam
Történelem

verseny célja, hogy a tehetséges diákok számára lehetőséget biztosítson egyes történelmi korszakokban való elmélyülésre, a képességek újszerű fejlesztésére. Ezek közül is kiemelt szerepet szán a források használatának, a források segítségével ismeretek szerzésének, a szaknyelv helyes használatának, a térben és időben való tájékozódás képességeinek, a kommunikációs képességek fejlesztésének, a problémamegoldó és kritikai gondolkodás kialakításának. A verseny különösen fontos feladatának tekinti a nemzeti és európai identitástudat elmélyítésének segítését. Mindehhez figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait.

A verseny kezdete:
helyszíne:
Nevezés:
Lezárva
módja:
on-line
Eredmények közzététele:
-
helye:
szervezés alatt
A verseny meghirdetője:
Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ
szakmai felelőse:
Marosi Beatrix
elérhetősége:
338-2156/169, marosi.beatrix@fppti.hu
koordinátora:
Bondzsér Zita
elérhetősége:
338-2156/152, bondzsér.zita@fppti.hu

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:

I. kategória: 9. évfolyamos tanulók és a nyelvi előkészítő évfolyamok tanulói, ideértve azokat a 10. évfolyamos tanulókat is, akik ebben a tanévben a 9. évfolyam tananyagát tanulják.

II. kategória: 10. évfolyamos tanulók, ideértve azokat a 11. évfolyamos tanulókat is, akik ebben a tanévben a 10. évfolyam tananyagát tanulják.

A jelentkezés és a részvétel feltételei:

A versenyre jelentkezhet és a versenyen részt vehet a történelem iránt érdeklődő valamennyi 9-10. évfolyamos tanuló. A nyelvi előkészítő osztályba járó tanulók is nevezhetnek a versenyre, amennyiben az adott évben a 9. vagy a 10. évfolyam tananyagát tanulják.

A versenyen való részvétel kizáró okai:

A verseny lebonyolításában olyan személy nem vehet részt, akit az országos vagy a megyei szervező ettől eltilt. Eltiltásra csak összeférhetetlenség vagy szabálytalanság esetén kerülhet sor.

A verseny témája, ismeretanyaga, a felkészüléshez felhasználható irodalom:

I. kategória, 9. évfolyam
Egyetemes és magyar történelem Kr.e. II. évezredtől a XI. századig
Kiemelt korszakok a döntőn: Róma története Kr.e. 44-Kr.u. 476, Pannónia, A magyarok honfoglalása, letelepedése és az államalapítás
letelepedése és az államalapítás.

1. forduló:
Kr.e. II. évezredtől Kr. e. 44-ig

 • Az érvényben lévő történelmi tankönyvek, olvasókönyvek, középiskolai atlaszok

2. forduló: Kr.e. VIII. századtól a IV. századig

 • Az érvényben lévő történelmi tankönyvek, olvasókönyvek, középiskolai atlaszok
 • Hegyi W. György: A res publica és intézményei. In: Világtörténet (szerk.: Salamon Konrád), Akadémiai Kiadó, pp 261-263.
 • Hegyi W. György: A Római birodalom hanyatlása és kettészakadása. In: Világtörténet (Szerk.: Salamon Konrád), Akadémiai Kiadó, pp 308-311.

 3. forduló: Kr.e. V. századtól 1038-ig

 • Az érvényben lévő történelmi tankönyvek, olvasókönyvek, középiskolai atlaszok
 • T.Cornell-J.Matthews: A római világ atlasza,Helikon Kiadó, pp 98-114. (A császárok Augustustól Justinianusig, Traianus serege), pp 188-219. (Nagy Konstantin és a 4.század, A Nyugatrómai Birodalom bukása)
 • Hegyi W. György: A Nyugatrómai Birodalom bukása In: Világtörténet (szerk.: Salamon Konrád), Akadémiai Kiadó, pp 311-313.
 • Királyok könyve (szerk.:Gáspár Zsuzsa, Horváth Jenő) Officina Kiadó, pp 9-21. (Bertényi Iván: Az Árpád-házi vezérek, fejedelmek, I. Szent István, A keresztény királyság, A királykoronázás)

II. kategória, 10. évfolyam
Egyetemes és magyar történelem Kr. e. VIII. századtól 1686-ig
Kiemelt korszak a döntőn: Magyarország története a XV. századtól 1686-ig
A verseny ismeretanyaga a témához illetve a kijelölt korhoz tartozó középiskolai tananyagból és a javasolt szakirodalomból áll.

1. forduló: Kr.e. 800-tól – 1222-ig

 • Az érvényben lévő történelmi tankönyvek, olvasókönyvek, középiskolai atlaszok
 • Nagy képes millenniumi arcképcsarnok (Szerk.: Rácz Árpád), Rubicon-Aquila-Könyvek, Budapest, 1999. (pp 1-5. Kristó Gyula: Szent István, pp 19-21. Sz. Jónás Ilona: Szent Erzsébet)

 2. forduló: Kr.e. V. sz-tól – 1526-ig

 • Az érvényben lévő történelmi tankönyvek, olvasókönyvek, középiskolai atlaszok
 • Nagy képes millenniumi arcképcsarnok (Szerk.: Rácz Árpád), Rubicon-Aquila-Könyvek, Budapest,1999. (Kubinyi András: Mátyás király pp 51-55., Mezey Barna: Werbőczy István pp 56-59.)

 • Kubinyi András: Gazdasági élet a Mátyás- és a Jagelló – korban. In: Engel Pál-Kristó Gyula-Kubinyi András: Magyarország története 1301-1526. Osiris, Bp., 2001. pp 280-298.

 3. forduló

Írásbeli: Magyarország története 1000-től 1699-ig
Szóbeli: Magyarország története 1458-1699 között

 • Az érvényben lévő történelmi tankönyvek, olvasókönyvek, középiskolai atlaszok
 • Draskóczy István: A tizenötödik század története, Pannonica Kiadó, pp 116-134. (A templomok és kolostorok világa)
 • Nagy képes millenniumi arcképcsarnok (Szerk.: Rácz Árpád), Rubicon-Aquila-Könyvek, Budapest, 1999. (Oborni Teréz: Fráter György pp 63-66., Bitskey István: Pázmány Péter pp 92-96. )
 • Pálffy Géza: A tizenhatodik század története, Pannonica, 2000, pp 119-213. (A magyar gazdaság útjai Európába, Mohács utáni társadalmunk útkeresései, Honkeresők, Hitkeresők)

A nevezés módja, határideje

A versenyre a területileg illetékes szakmai szolgáltató intézeteknél, Budapesten a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézetnél kell nevezni on-line 2013. november 15-ig a Tehetségháló portálon.
Nevezni írásban kell az induló létszám, a felkészítő tanár, a nevező iskola postai és elektronikus címének megjelölésével. A megyei versenyfelelős a létszámot 2013. november 22-ig megküldi az NymE RPSzKK -hoz.

Nevezési díj nincs.

Fordulók (időpontok, helyszínek)

 1. forduló2014. január 14. 14-16 óra. A forduló anyagát az NymE RPSzKK eljuttatja a megyei/fővárosi pedagógiai intézeteknek, akik azt továbbítják az iskolákhoz. Az iskolák a feladatlapot a tanulólétszámnak megfelelően sokszorosítják. A forduló feladatlapját a hozzá tartozó útmutató alapján a szaktanár értékeli (az útmutató a versenyt követően letölthető a honlapról), majd a legalább 80%-os eredményt, ha ilyen nincs, akkor a két legjobb eredményt elérő tanuló dolgozatát felterjeszti a területileg illetékes szakmai szolgáltató intézethez 2014. január 24-ig. A szakmai szolgáltató intézetek a megyei fordulón részvevők létszámát 2014. február 1-jéig megküldik az NymE RPSzK-hoz.

 2. forduló2014. február 20. 14-16 óra. A fordulót a megyei pedagógiai intézetek, bázisiskolák, Budapesten a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai Intézet szervezik. A forduló anyagát az NymE RPSzKK juttatja el az intézetekhez. A megyei forduló dolgozatait a szaktanácsadók vagy szaktanárok javítják ki és értékelik, majd az eredményeket eljuttatják az NymE RPSzK-hoz 2014. február 28-ig.

 3. forduló2014. április 25-26. Az országos döntőn a megyei fordulókon az országos összesítés után a legjobb teljesítményt nyújtó 20-25 tanuló vehet részt, akiket közvetlenül az NymE RPSzKK értesít. Az országos döntő csak abban az esetben kerül megszervésre, ha a verseny támogatása biztosított lesz.

A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból: Az iskolai fordulóban legalább 80%-os teljesítményt, ha ilyen nincs, akkor a két legjobb eredményt elérő tanuló juthat be a megyei/fővárosi fordulóba.

Az országos döntőn a megyei fordulókon legjobb teljesítményt nyújtó 20-25 tanuló vehet részt.

Az eredmények közzétételének módja: A megyei fordulók és az országos döntő eredményeit az NymE RPSzKK honlapján teszi közzé: http://pszk.nyme.hu/

Díjazás: Az országos döntőn részt vevő versenyzők könyvjutalomban részesülnek.

A szervezők elérhetősége: Bakó Balázs, Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ, Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Tel.: 94/519-604; e-mail: bako@pszk.nyme.hu illetve a megyei versenyfelelősök