2012.01.30. hétfő
Nyomtatás

Simonyi Zsigmond szógyűjtő pályázat

A Magyar Nyelvtudományi Társaság a Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny indulásának 15. évfordulója alkalmából szógyűjtő pályázatot hirdet a határon túli magyarlakta területeken és a Magyarországon élő, 5–8. évfolyamos tanulók számára.

A pályázaton csak azok a pályamunkák vehetnek részt, amelyek legalább 20 db magyar nyelvű, újabb keletkezésű, nehéz helyesírású, szabályosan írt szót vagy szókapcsolatot tartalmaznak a forrás pontos megjelölésével. A pályázatban szereplő kifejezések forrása természetes írott nyelvi közeg, például a diákok írásbeli nyelvhasználata, írásbeli tömegkommunikációs forma, lakóhelyen megjelenő felirat stb. legyen, tehát a szavak ne nyelvészeti folyóiratból, nyelvészeti szótárból vagy internetes helyesírási szójegyzékből származzanak, és a következő szótárak egyetlen szócikkében se szerepeljenek:
Deme László – Fábián Pál – Tóth Etelka (szerk.): Magyar helyesírási szótár. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1999.
Laczkó Krisztina – Mártonfi Attila: Helyesírás. Osiris Kiadó, Budapest, 2004.
Kérjük, hogy az összegyűjtött szavakat, szókapcsolatokat egy négyoszlopos táblázatban, Times New Roman betűtípussal, 12-es betűméretben és betűrendben adják meg mind a nyomtatott, mind az elektronikus változatban. A táblázat első oszlopa a sorszámot, a második oszlop a nehéz helyesírású szót vagy szókapcsolatot, a harmadik oszlop a pontos forrást, a negyedik oszlop, ha szükséges, a szavak jelentését tartalmazza. Kérjük, hogy a postán küldött, nyomtatott változathoz mellékeljék minden szó és szókapcsolat forrásszövegét is a megfelelő sorszámmal ellátva, kinyomtatva, másolatban vagy fotón.
A papíralapú pályázat beküldésének határideje (a postabélyegző dátuma): 2012. április 16.

Postacím: Szógyűjtő pályázat
Magyar Nyelvtudományi Társaság
1088 Budapest, Múzeum körút 4/A

Kérjük, hogy a papíralapú pályázat elektronikus változatát csatolt fájlként is küldjék el legkésőbb 2012. április 16-án 24 óráig a simonyi-verseny@btk.elte.hu címre. A fájlnév csak a jeligét és a tanuló évfolyamát jelölő számot (5, 6, 7 vagy 8) tartalmazhatja. Tárgy: szógyűjtő pályázat. Kérjük, hogy a pályázat nyomtatott formájához a kitöltött pályázati adatlapot is mellékeljék lezárt borítékban. A kis és a nagy borítékon csak a jeligét szabad feltüntetni. A pályázati adatlapot a verseny honlapjáról (http://simonyi.mnyt.hu/) lehet letölteni. Egy tanuló csak egy pályázatot adhat be.
A legjobb pályázatok szerzőit 2012. május 26-án a Kárpát-medencei döntő megnyitó ünnepségén értékes díjakkal jutalmazzuk. A legeredményesebb pályázókat 2012. május 14-ig ímélben értesítjük. A döntőre meghívott tanulók névsorát 2012. május 14-ig a honlapon is közzétesszük.
Izgalmas szókeresést kívánunk.