2012.10.12. péntek
Nyomtatás

Németh László Társaság Országos Középiskolai Tanulmánypályázat

A Németh László Társaság Országos Középiskolai Tanulmánypályázatot hirdet a 2012/2013. tanévre.

A pályázatot tizenharmadik alkalommal hirdeti meg a 9-12. (13.) évfolyamos középiskolai tanulók számára a Németh László Társaság.

A pályázat célja, hogy elősegítse a modern magyar irodalomban (és különösen Németh László életművében) rejlő szellemi értékek beépítését az ifjúság erkölcsi tudatába, hozzájáruljon a középiskolai tanulók irodalmi műveltségének bővítéséhez, s lehetővé tegye a korosztály legjobbjai számára a tapasztalatgyűjtést a kutató- és elemző munka folyamatában és módszereiben, értekező prózai művek készítésében. A feladat, hogy a diákok elmélyedjenek az irodalmi mű lehetséges világában, figyelmesen és alaposan olvassák el, és saját megfigyeléseik, szövegelemzésük alapján (valamely módszer egyéni alkalmazásával), önállóan mutassák be és értelmezzék azt. A zsűri a szövegértelmezés minősége, szakszerűsége és kreativitása, a dolgozat érvelésének és stílusának világossága, gondolati és nyelvi igényessége szerint értékeli a pályaműveket.

Pályatételek

1. Hivatás és szerelem
Németh László Szerdai fogadónap és A másik mester című regényei alapján mutassa be a pályázó, hogyan járul hozzá személyiségünk kiteljesedéséhez, feladataink megtalálásához, saját életünk értelmezéséhez a megfelelő hivatás és a hű társ megtalálása! Hogyan egészíti, egészítheti ki egymást az élet e két fontos területe, milyen nehézségekkel kell megküzdeni, és mit remélhetünk a sikeres választásoktól?

2. Idea és tragikum Németh László Cseresnyés című drámájában
Miért és milyen eszmények, értékek és érdekek vezérlik a címszereplő életét, hogyan viszonyul hozzá a családja és környezete, mi a konfliktus alapja, miért vezet ez tragédiához? Melyek a dráma legfontosabb motívumai, miként kapcsolódnak össze, az ismétlődések mit jelentenek a mű különböző pontjain, és hogyan értelmezik egymást?

3. Buda Ferenc Túl a falon című kötetének poétikája
A kötet alcíme: „Az én ötvenhatom”. Milyen a költő ötvenhatja? A két ciklus összehasonlításával tárjon fel a pályázó  hasonlóságokat és eltéréseket, jellemezze, hogyan érzékelte és fejezte ki a vele és benne történteket! Ismerje fel a ciklusok legfontosabb költői eszközeit, és értelmezésükkel mutassa be a szerző költői világát, írja le, hogy a versek alapján milyen Buda Ferenc ötvenhatja!

A három pályatétel közül egy kidolgozásával lehet nevezni.
A pályázat egyéni verseny.

Formai követelmények
A pályaműveket két példányban, minimum tíz, maximum tizenöt oldal terjedelemben (12-es betűnagyság, sorkizárt formátum, 1,5-es sortávolság, 2,5 cm margó), a szakirodalmi források pontos feltüntetésével, lábjegyzetekkel ellátva kell beküldeni. A hivatkozás tartalmazza a szerző(k) nevét, a mű címét, a megjelenés helyét, kiadóját, idejét, oldalszámát. Internet esetében a teljes elérési utat meg kell adni, kiegészítve az elérés dátumával. Pl. Grezsa Ferenc: Németh László vásárhelyi korszaka, Bp., Szépirodalmi K., 1979., 415. p.,

Leadás módja, határideje:
A pályaműveket jeligésen kell elküldeni a Németh László Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda címére (6800 Hódmezővásárhely, Ormos E. u. 18.) Árva László igazgató nevére 2013. február 15-ig (a postabélyegző dátuma). Zárt borítékban kérjük mellékelni a szerző nevét, osztályát, e-levél- és lakcímét, magyartanára nevét, iskolájának bélyegzőlenyomatát, címét és telefonszámát. Kérjük, hogy a szaktanár a tanuló önálló munkáját a fenti adatokat tartalmazó azonosító lapon aláírásával igazolja. A formai előírások betartásának hiánya vagy pontatlansága hátrányosan érintheti a pályázót.

Bármilyen felmerülő kérdésre a Németh László Gimnázium és Általános Iskola igazgatója, Árva László ad felvilágosítást telefonon (62-533-137) és elektronikus levélben (arva@nlg.httpf.hu). A pályázat értékelése 2013 áprilisában lesz. Az eredményről minden pályázó iskolája értesítést kap.