2013.01.30. szerda
Nyomtatás

Országos angol nyelvi verseny

A Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola gyermekbarát, a tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó, érdeklődésükre számot tartó tehetséggondozó versenyt hirdet 7.-8. évfolyamon tanuló diákok részére.


A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
I. kategória: 7. évfolyam
II. kategória: 8. évfolyam

A jelentkezés és a részvétel feltételei:
Jelentkezhetnek:

 • mindazok a 7-8. évfolyamon tanulók, akik a célnyelvet az adott évfolyamon, közoktatási intézményben tantárgyként tanulják,

 • a célnyelv nem anyanyelvük,

 • egyik szülőjüknek vagy gondviselőjüknek sem anyanyelve a célnyelv,

 • nem jártak/járnak célnyelvi tanítási nyelvű iskolába,

 • egy naptári évben 3 hónapnál nem töltöttek hosszabb időt a célnyelv nyelvterületén.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
A verseny anyaga mindkét évfolyam számára azonos, az angol nyelvi kerettantervek adott évfolyamokra vonatkozó tartalmaira épül. Feladattípusai nem térnek el az iskolarendszerű nyelvoktatásban széles körben alkalmazott tankönyvek feladattípusaitól. A tanulók teljesítményének értékelése évfolyamonként történik.

Javasolt irodalom:
Angol nyelv tankönyvek 7. és 8. évfolyamos tanulók számára

A verseny honlapjáról http://www.angolverseny.fw.hu/ a korábbi versenyek írásbeli fordulóinak feladatlapjai és megoldókulcsai letölthetők. 

A nevezés módja, határideje:

Az egyes nevelési-oktatási intézmények a verseny lebonyolításában közreműködő, területileg illetékes pedagógiai szakmai szolgáltató intézménynek jelzik részvételi szándékukat, feltüntetve a verseny 1. (iskolai) fordulójában részt vevő tanulók számát, évfolyamonként.

A 2. (megyei/fővárosi) írásbeli fordulóba továbbjutó tanulók jelentkezése nevezési lapon történik. A kitöltött nevezési lapot az iskola igazgatójának aláírásával és az intézmény pecsétjével ellátva a megyei fordulóba felterjesztett tanuló feladatlapjához csatolva a területileg illetékes megyei pedagógiai-szakmai szolgáltató intézménybe kell beküldeni.

A területileg illetékes pedagógiai szakmai szolgáltatók címjegyzéke, valamint a 2. fordulóhoz szükséges nevezési lap a verseny honlapján megtalálható.

A 3. országos szóbeli fordulóba továbbjutó tanulók jelentkezési lapját és kijavított dolgozatát a területileg illetékes pedagógiai szakmai szolgáltatók küldik tovább az országos szervező címére (Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Békéscsaba, Thurzó u. 33.)

A versenyre való jelentkezéskor fizetendő nevezési díj:  nincs

Fizetendő díj a megyei/területi fordulón való részvétel esetében: a 2. fordulót megrendező területileg illetékes pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények 1000-2000 Ft/fő részvételi díjat szedhetnek.

Fizetendő részvételi díj (szállás, ellátás) a döntő fordulóra: nincs (Feltéve, hogy a verseny pályázati támogatásban részesül)

A díjak fizetésének módja: átutalás

Fordulók (időpontok, helyszínek, a fordulók feladatainak rövid ismertetése):
1. forduló: iskolai írásbeli forduló
2. forduló: megyei / fővárosi írásbeli forduló
3. forduló: országos szóbeli forduló
Valamennyi forduló feladatait a szervező intézmény, a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola biztosítja.

Első, iskolai írásbeli forduló: 2013. március 12. (kedd) 14 óra

A forduló anyagát a jelentkező iskolák a területileg illetékes megyei pedagógiai szakmai szolgáltatótól kapják meg. Az iskolai szervezők a titkosítás szabályainak betartásával gondoskodnak a feladatlapok sokszorosításáról. A tanulók saját iskolájukban, országosan azonos időpontban oldják meg a versenyfeladatokat. Megoldási idő: 90 perc.

A feladatsort központi javítókulcs és pontozási útmutató alapján az iskola szaktanára javítja. A megadott ponthatárt elért tanulók munkáit a tanuló nevezési lapjával együtt az iskola igazgatója terjeszti fel a területileg illetékes pedagógiai szakmai szolgáltatóhoz.

Második, megyei / fővárosi írásbeli forduló: 2012. április 16. (kedd) 14 óra

A megyei forduló lebonyolításáról a versenyben közreműködő megyei pedagógiai szakmai szolgáltatók a szervező intézmény útmutatása alapján gondoskodnak. Megoldási idő: 90 perc. A forduló feladatlapjait megyei zsűri értékeli központi javítókulcs és pontozási útmutató alapján. A megadott ponthatárt elért feladatlapokat a nevezési lappal együtt a területileg illetékes megyei pedagógiai szakmai szolgáltató versenyfelelőse küldi el a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola címére: 5600 Békéscsaba, Thurzó u. 33.

A verseny 1. (iskolai) és 2. (megyei) fordulóiban a tanulók írásbeli feladatokat oldanak meg. Az egyes fordulók feladatlapja 7-10 változatos feladattípust tartalmaz, melyek - más nyelvi tartalommal - a korosztály iskolarendszerű oktatásában használatos tankönyvekben is fellelhetők. A célnyelvi utasításokat is a tankönyvi utasításokban szereplő szókinccsel fogalmazzuk meg.

A feladatok elsősorban az olvasott szöveg értésének képességét, nyelvhelyességet, nyelvhasználatot, az idegen nyelvű komplex információk kezelésének képességét vizsgálják. A feladatok autentikus, a tanulók élethelyzeteiben előforduló tartalmakhoz, szituációkhoz vagy eseményekhez kötődnek. A ráhangoló, feszültségoldó bevezető feladatot követően az alábbi feladattípusokat alkalmazzuszövegpótlás szó ill. kifejezéslista segítségével

 • párosítás szó, szószerkezet, mondat, rövid szöveg szintjén
 • pecifikus információk keresését és kezelését célzó feladatok
 • behelyettesítés betű, szó, szószerkezet, mondat, kép segítségével
 • rövid történet rekonstruálása, grammatikai-szemantikai és logikai szövegkohéziós eszközök felismerése
 • elsődleges szövegértésen alapuló, ábrával, képpel kombinált feladatok
 • igaz-hamis állítások mondat  és rövid szöveg szintjén
 • megadott definíciók párosítása kiemelt szóval vagy szövegrésszel
 • mindennapi élethelyzetben elhangzó megnyilatkozások rekonstruálása, párosítása
 • globális szövegértést feltételező feladatok

A feladatlapok tipografizálása a versenyzők életkori sajátosságainak figyelembevételével, az olvasáshigiéniai követelmények betartásával történik.

Harmadik, országos szóbeli forduló: 2012. május 11. (szombat) 10.00 óra

A szóbeli fordulóba a verseny második (megyei/fővárosi) fordulójában elért pontszám alapján a legeredményesebb 15-25 hetedik évfolyamos és 15-25 nyolcadik évfolyamos tanulót a szervező intézmény hívja be.

Az országos forduló helyszíne: Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Békéscsaba, Peter Jilemniczky u. 1.

A verseny végeredményét a második (megyei /fővárosi) fordulóban, valamint a harmadik országos fordulóban elért eredmények összesítése alapján kialakult sorrend adja, kategóriánként.

A szóbeli forduló során a tanulók beszédprodukcióját, hallott szöveg-értési képességét, interaktív feladatokban alkalmazott kommunikációs stratégiáit, nyelvhasználatát vizsgáljuk változatos, a tanuló élethelyzeteiben előforduló tartalmak alapján. A beszédprodukció létrejöttét autentikus hangzó anyag, szerepkártya, képi, vagy tárgyi stimulus segíti a feladatvégzés során.

A verseny ütemezése, határidők:

2013. február 22. Jelentkezés a területileg illetékes megyei/fővárosi pedagógiai-szakmai szolgáltatónál.

2013. február 28. Megyei összesítők megküldése a jelentkező iskolák és tanulók számáról évfolyamonkénti bontásban a verseny szervezőjének (e-mail: angolverseny.pz@gmail.com)

2013. március 5. Az első forduló feladatainak és javítókulcsának megküldése a lebonyolításban közreműködő megyei/fővárosi pedagógiai-szakmai szolgáltatókhoz.

2013. március 12. (kedd) 14 óra az első, iskolai írásbeli forduló

2013. március 19. A megadott ponthatárt elért feladatlapok felterjesztése a területileg illetékes megyei pedagógiai-szakmai szolgáltatóhoz.

2013. március 29. A tanulók behívása a megyei/fővárosi fordulóba.

2013. április 16. (kedd) 14 óra a megyei/fővárosi forduló

2013. április 22. A megyei/fővárosi forduló javított, megadott pontszámot elért feladatlapjainak valamint a felterjesztésre került tanulók jelentkezési lapjainak beküldése a szervező intézménybe (Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Békéscsaba, Thurzó u. 33.)

2013. május 3. A verseny harmadik, szóbeli fordulójába jutott tanulók értesítése.

2013. május 11. (szombat) 10 óra az országos forduló

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:

A továbbjutók kiválasztása minden fordulóban egységesen, minden versenyzőre egyformán vonatkozó pontszám alapján történik.

Az 1. (iskolai) fordulóban a szervező intézmény által meghatározott felterjesztési ponthatárt elérő tanulók közül kategóriánként a legmagasabb pontszámot elért 15-25 versenyzőt a területileg illetékes, a verseny lebonyolításában közreműködő pedagógiai-szakmai szolgáltató hívja be a 2. (megyei) fordulóba. A 2. (megyei) fordulóból a szervező intézmény által meghatározott felterjesztési ponthatárt elérő tanulók közül kategóriánként a legeredményesebb 15-25 tanuló jut tovább a 3. (országos) fordulóba. A továbbjutott versenyzőket a szervező intézmény (Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola) hívja be a döntő 3. (országos) fordulóba.

Az eredmények közzétételének módja:

A verseny honlapján tesszük közzé:

 • a versenykiírást,
 • a területileg illetékes pedagógiai szakmai szolgáltatók listáját,
 • a nevezési lapot (2. forduló),
 • az egyes írásbeli fordulók lebonyolítását követően a forduló letölthető feladatlapját és a megoldókulcsot,
 • a 2. (megyei) forduló országos eredménylistáját, a 3.(országos) fordulóba jutók ponthatárának megjelölésével,
 • a verseny döntőjének programját,
 • a 3. (országos) forduló után a verseny döntőjének eredménylistáját.

Díjazás:

A 2. (megyei) fordulóban részt vevő tanulók díjazásáról (oklevél, emléklap, jutalom) a közreműködő megyei pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmények gondoskodnak. A 3. (országos) forduló versenyzőinek díjazásáról a szervező intézmény gondoskodik. A részt vevő tanulók oklevelet, könyvjutalmat, a verseny nevét és időpontját tartalmazó emléktárgyat kapnak.

A szervezők elérhetősége:

A meghirdetés időpontjától a verseny egész időtartama alatt munkanapokon a verseny szervezőjétől, valamint szakmai felelősétől kérhető tájékoztatás.

Tirjákné Prisztavok Ágnes szakmai felelős
jankay.igazgato@gmail.come-mail:
Tel: 30 228 2322 vagy 20 249 0919
Pádi Zoltán szervező
angolverseny.pz@gmail.come-mail:
Tel: 30 398 1106