2012.02.14. kedd
Nyomtatás

Országos angol nyelvi verseny

A Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola országos angol nyelvi versenyt hirdet 7-8. évfolyamos diákok részére.

A verseny célja: gyermekbarát, a tanulók életkori sajátosságaihoz alkalmazkodó, érdeklődésükre számot tartó tehetséggondozó verseny megrendezése, a tanulói személyiség kibontakoztatása adottságaikkal, fejlődésükkel, tevékenységeikkel, szerzett tapasztalataikkal összhangban. A tanulók célnyelvi információk kezelésével, értelmezésével és alkalmazásával kapcsolatos képességeinek fejlesztése, az angol nyelv tudatos és igényes használatára nevelő, a tanulók élethelyzeteiben előforduló, motiváló feladatokkal. Kommunikációs kultúrájuk fejlesztése, más kultúrák iránti nyitottság, megértés, és információcsere elősegítése. Sikerélményt nyújtó megmérettetési lehetőség és versenyrutin megszerzésének biztosítása a tanulók számára egységes, objektív és átlátható értékelési rendszer alkalmazásával.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint:
I. kategória: 7. évfolyam
II. kategória: 8. évfolyam

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: nincs

A jelentkezés és a részvétel feltételei:

Jelentkezhetnek:

 • mindazok a 7-8. évfolyamon tanulók, akik a célnyelvet az adott évfolyamon, közoktatási intézményben tantárgyként tanulják,

 • a célnyelv nem anyanyelvük,

 • egyik szülőjének vagy gondviselőjének sem anyanyelve a célnyelv,

 • nem jártak/járnak célnyelvi tanítási nyelvű iskolába,

 • egy naptári évben 3 hónapnál nem töltöttek hosszabb időt a célnyelv nyelvterületén.

Részt vehetnek:

 • az adott évfolyamokon tanulók, akiknek nevezési lapját iskolájuk a kiírásban szereplő határidőre megküldi a területileg illetékes megyei pedagógiai szakmai szolgáltató intézménynek,

 • akiknek nevezési lapján az iskola igazgatója aláírásával és az iskola pecsétjével igazolja a kiírásban szereplő feltételeknek való megfelelést,

 • a verseny 2. (megyei) fordulójában azok a tanulók, akiket az 1. (iskolai) forduló lebonyolítási útmutatójában szereplő felterjesztési ponthatárt elértek közül a megyei fordulóba a fordulót lebonyolító, területileg illetékes megyei szervező behív,

 • a verseny 3. (országos) fordulójában azok a tanulók, akik a 2. (megyei) forduló lebonyolítási útmutatójában szereplő felterjesztési ponthatárt elértek közül az országos eredménylista alapján a szervező intézmény a továbbjutásról értesít és a verseny 3. (országos) fordulójába behív.

A versenyen való részvétel kizáró okai:

 • ha a tanuló a versenykiírásban szereplő feltételeknek nem felel meg,

 • ha a tanuló érvényes nevezési lap nélkül vesz részt a versenyben,

 • ha a tanuló a versenyfeladatok megoldását nem a megadott helyszínen és időpontban végzi,

 • ha a tanulót nem az arra jogosult intézmény terjeszti fel a következő fordulóba.

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:
A verseny anyaga mindkét évfolyam számára azonos, az angol nyelvi kerettantervek adott évfolyamokra vonatkozó tartalmaira épül. Feladattípusai nem térnek el az iskolarendszerű nyelvoktatásban széles körben alkalmazott tankönyvek feladattípusaitól. A tanulók teljesítményének értékelése évfolyamonként történik.

Javasolt irodalom:
Angol nyelv tankönyvek 7. és 8. évfolyamos tanulók számára
A verseny honlapjáról www.angolverseny.fw.hua korábbi versenyek írásbeli fordulóinak feladatlapjai és megoldókulcsai letölthetők.

A nevezés módja, határideje:
Az egyes nevelési-oktatási intézmények a verseny lebonyolításában közreműködő, területileg illetékes pedagógiai szakmai szolgáltató intézménynek jelzik részvételi szándékukat, feltüntetve a verseny 1. (iskolai) fordulójában részt vevő tanulók számát, évfolyamonként.

A 2.(megyei/fővárosi) írásbeli fordulóba továbbjutó tanulók jelentkezése nevezési lapon történik. A kitöltött nevezési lapot az iskola igazgatójának aláírásával és az intézmény pecsétjével ellátva a megyei fordulóba felterjesztett tanuló feladatlapjához csatolva a területileg illetékes megyei pedagógiai-szakmai szolgáltató intézménybe kell beküldeni.

A területileg illetékes pedagógiai szakmai szolgáltatók címjegyzéke, valamint a 2. fordulóhoz szükséges nevezési lap a verseny honlapján www.angolverseny.fw.hu címen megtalálható.

A 3. országos szóbeli fordulóba továbbjutó tanulók jelentkezési lapját és kijavított dolgozatát a területileg illetékes pedagógiai szakmai szolgáltatók küldik tovább az országos szervező címére (Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Békéscsaba, Thurzó u. 33.)

A versenyző (vagy intézménye) által fizetett díjak
A versenyre való jelentkezéskor fizetendő nevezési díj: nincs
Fizetendő díj a megyei/területi fordulón való részvétel esetében: a 2. fordulót megrendező területileg illetékes pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények részvételi díjat szedhetnek. Erről a versenyfelhívással egyidőben kötelesek tájékoztatni a területükhöz tartozó iskolákat.
Fizetendő részvételi díj (szállás, ellátás) a döntő fordulóra: nincs.
(Feltéve, hogy a verseny pályázati támogatásban részesül)

A díjak fizetésének módja: átutalás

Fordulók (időpontok, helyszínek, a fordulók feladatainak rövid ismertetése):
Valamennyi forduló feladatait a szervező intézmény, a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola biztosítja.

Első, iskolai írásbeli forduló: 2012. március 12. (hétfő) 14 óra
A forduló anyagát a jelentkező iskolák a területileg illetékes megyei pedagógiai szakmai szolgáltatótól kapják meg. Az iskolai szervezők a titkosítás szabályainak betartásával gondoskodnak a feladatlapok sokszorosításáról. A tanulók saját iskolájukban, országosan azonos időpontban oldják meg a versenyfeladatokat. Megoldási idő: 90 perc.

A feladatsort központi javítókulcs és pontozási útmutató alapján az iskola szaktanára javítja. A megadott ponthatárt elért tanulók munkáit a tanuló nevezési lapjával együtt az iskola igazgatója terjeszti fel a területileg illetékes pedagógiai szakmai szolgáltatóhoz.

Második, megyei / fővárosi írásbeli forduló: 2012. április 16. (hétfő) 14 óra
A megyei forduló lebonyolításáról a versenyben közreműködő megyei pedagógiai szakmai szolgáltatók a szervező intézmény útmutatása alapján gondoskodnak. Megoldási idő: 90 perc. A forduló feladatlapjait megyei zsűri értékeli központi javítókulcs és pontozási útmutató alapján. A megadott ponthatárt elért feladatlapokat a nevezési lappal együtt a területileg illetékes megyei pedagógiai szakmai szolgáltató versenyfelelőse küldi el a Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola címére: 5600 Békéscsaba, Thurzó u. 33.

A verseny 1. (iskolai) és 2. (megyei) fordulóiban a tanulók írásbeli feladatokat oldanak meg. Az egyes fordulók feladatlapja 7-10 változatos feladattípust tartalmaz, melyek - más nyelvi tartalommal - a korosztály iskolarendszerű oktatásában használatos tankönyvekben is fellelhetők. A célnyelvi utasításokat is a tankönyvi utasításokban szereplő szókinccsel fogalmazzuk meg.

A feladatok elsősorban az olvasott szöveg értésének képességét, nyelvhelyességet, nyelvhasználatot, az idegen nyelvű komplex információk kezelésének képességét vizsgálják. A feladatok autentikus, a tanulók élethelyzeteiben előforduló tartalmakhoz, szituációkhoz vagy eseményekhez kötődnek. A ráhangoló, feszültségoldó bevezető feladatot követően az alábbi feladattípusokat alkalmazzuk:

 • megnevezés szó, szószerkezet, rövid definíció szintjén;

 • párosítás szó, szószerkezet, mondat, rövid szöveg szintjén;

 • behelyettesítés betű, szó, szószerkezet, mondat, kép segítségével;

 • rövid történet rekonstruálása, grammatikai-szemantikai és logikai szövegkohéziós eszközök felismerése;

 • elsődleges szövegértésen alapuló, ábrával, képpel kombinált feladatok;

 • igaz-hamis állítások mondat és rövid szöveg szintjén;

 • megadott definíciók párosítása kiemelt szóval vagy szövegrésszel;

 • mindennapi élethelyzetben elhangzó megnyilatkozások rekonstruálása, párosítása;

 • szövegpótlás szó ill. kifejezéslista segítségével;

 • globális szövegértést feltételező feladatok;

 • specifikus információk keresését és kezelését célzó feladatok.

A feladatlapok tipografizálása a versenyzők életkori sajátosságainak figyelembevételével, az olvasáshigiéniai követelmények betartásával történik.

Harmadik, országos szóbeli forduló: 2012. május 19. (szombat) 10.00 óra
A szóbeli fordulóba a verseny második (megyei/fővárosi) fordulójában elért pontszám alapján a legeredményesebb 15-25 hetedik évfolyamos és 15-25 nyolcadik évfolyamos tanulót a szervező intézmény hívja be.
Az országos forduló helyszíne: Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Békéscsaba, Peter Jilemniczky u. 1.

A verseny végeredményét a második (megyei /fővárosi) fordulóban, valamint a harmadik országos fordulóban elért eredmények összesítése alapján kialakult sorrend adja, kategóriánként.

A szóbeli forduló során a tanulók beszédprodukcióját, hallott szöveg-értési képességét, interaktív feladatokban alkalmazott kommunikációs stratégiáit, nyelvhasználatát vizsgáljuk változatos, a tanuló élethelyzeteiben előforduló tartalmak alapján. A beszédprodukció létrejöttét autentikus hangzó anyag, szerepkártya, képi, vagy tárgyi stimulus segíti a feladatvégzés során.

A verseny ütemezése, határidők:
2012. február 24.
Jelentkezés a területileg illetékes megyei/fővárosi pedagógiai-szakmai szolgáltatónál.
2012. február 28. Megyei összesítők megküldése a jelentkező iskolák és tanulók számáról évfolyamonkénti bontásban a verseny szervezőjének (e-mail: angolverseny.pz@gmail.com)
2012. március 5. Az első forduló feladatainak és javítókulcsának megküldése a lebonyolításban közreműködő megyei/fővárosi pedagógiai-szakmai szolgáltatókhoz.
2012. március 12. (hétfő) 14 óra az első, iskolai írásbeli forduló
2012. március 19. A megadott ponthatárt elért feladatlapok felterjesztése a területileg illetékes megyei pedagógiai-szakmai szolgáltatóhoz.
2012. március 30. A tanulók behívása a megyei/fővárosi fordulóba.
2012. április 16. (hétfő) 14 óramegyei/fővárosi forduló
2012. április 23. A megyei/fővárosi forduló javított, megadott pontszámot elért feladatlapjainak valamint a felterjesztésre került tanulók jelentkezési lapjainak beküldése a szervező intézménybe (Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Békéscsaba, Thurzó u. 33.)
2012. május 7. A verseny harmadik, szóbeli fordulójába jutott tanulók értesítése.
2012. május 19. (szombat)10 óra az országos forduló

A szervező intézmény térítésmentesen gondoskodik:

 • feladatok összeállításáról a verseny mindhárom fordulójára,

 • az első és második fordulók feladatlapjainak és javítókulcsainak megküldéséről a versenyben közreműködő pedagógiai-szakmai szolgáltatókhoz,

 • folyamatos tájékoztatásról a verseny időtartama alatt,

 • az országos fordulóba jutó tanulók értesítéséről,

 • az országos fordulóba jutó tanulók étkeztetéséről (május18. vacsora – május 19. ebéd), valamint szállásáról,- pályázat eredményétől függően

 • az országos forduló résztvevőinek díjazásáról

A továbbjutás feltétele, a továbbjutottak értesítésének módja az egyes fordulókból:
A továbbjutók kiválasztása minden fordulóban egységesen, minden versenyzőre egyformán vonatkozó pontszám alapján történik.
Az 1.(iskolai) fordulóban a szervező intézmény által meghatározott felterjesztési ponthatárt elérő tanulók közül kategóriánként a legmagasabb pontszámot elért 15-25 versenyzőt a területileg illetékes, a verseny lebonyolításában közreműködő pedagógiai-szakmai szolgáltató hívja be a 2. (megyei) fordulóba. A 2. (megyei) fordulóból a szervező intézmény által meghatározott felterjesztési ponthatárt elérő tanulók közül kategóriánként a legeredményesebb 15-25 tanuló jut tovább a 3. (országos) fordulóba. A továbbjutott versenyzőket a szervező intézmény (Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola) hívja be a döntő 3. (országos) fordulóba.

Az eredmények közzétételének módja:
A verseny honlapján (www.angolverseny.fw.hu) tesszük közzé:

 • a versenykiírást,

 • a területileg illetékes pedagógiai szakmai szolgáltatók listáját,

 • a nevezési lapot (2. forduló),

 • az egyes írásbeli fordulók lebonyolítását követően a forduló letölthető feladatlapját és a megoldókulcsot,

 • a 2. (megyei) forduló országos eredménylistáját, a 3.(országos) fordulóba jutók ponthatárának megjelölésével,

 • a verseny döntőjének programját,

 • a 3. (országos) forduló után a verseny döntőjének eredménylistáját.

Díjazás:
A 2.(megyei) fordulóban részt vevő tanulók díjazásáról (oklevél, emléklap, jutalom) a közreműködő megyei pedagógiai-szakmai szolgáltató intézmények gondoskodnak. A 3. (országos) forduló versenyzőinek díjazásáról a szervező intézmény gondoskodik. A részt vevő tanulók oklevelet, könyvjutalmat, a verseny nevét és időpontját tartalmazó emléktárgyat kapnak.

A szervezők elérhetősége:
A meghirdetés időpontjától a verseny egész időtartama alatt munkanapokon a verseny szervezőjétől, valamint szakmai felelősétől kérhető tájékoztatás.

Tirjákné Prisztavok Ágnes szakmai felelős
e-mail: tirjak2@freemail.hu
Tel: 30 228 2322 vagy 20 249 0919

Pádi Zoltán szervező
e-mail: angolverseny.pz@gmail.com
Tel: 30 398 1106